This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Zliatiny železa s dostatočným množstvom jedného alebo viacerých ďalších prvkov (V, Mo, Cr) sú dôležité ako zdroj rôznych kovových prvkov pri výrobe všetkých typov ocelí. Prítomnosť nežiaducich prímesí v kove a troske môže ovplyvniť reakčnú teplotu a prímesi spúšťajú ich vlastné nežiaduce reakcie. Chemické analýzy chrómovej rudy a výrobkov z nej sú povinné pre posúdenie jej kvality a pre optimalizáciu výroby nerezovej ocele. Tiež je potrebná analýza odpadových produktov pre optimalizáciu návratnosti chrómu a ďalších prísad. Vzorky FeCr boli pripravené tavením s peroxidom sodným a analyzované s PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES s jednoštrbinovým blokovým horákom, rozprašovačom Seaspray a cyklónovou hmlovou komorou. Kombináciou SCD detektora a Echelle optického systému je možné meranie všetkých prvkov súčasne. Flat Plate technológia poskytuje operačný systém z nízkym prietokom, ktorý nevyžaduje chladenie cievky a je schopný prevádzky pri nízkom plazmovom prietoku argónu 8 l/min. Symetria a stabilita doskovej plazmy v spojení s novou geometriou horáka umožňuje vysokú úroveň stability a presnosti.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Analýza pitnej vody a odpadových vôd kontaminovaných stopovými kovmi je dôležitým krokom k zabezpečeniu ľudského zdravia a zdravého životného prostredia. V závislosti od počtu prvkov , ktoré je potrebné merať a od počtu vzoriek sa volí najvhodnejšia technika. ICP-OES má dobrú zhodu s požiadavkami mnohých laboratórií na produktivitu a vyžaduje iba mierne investície. EPA vyvinula 2 metódy pre analýzu odpadových vôd pomocou ICP-OES (200.7 a 200.5). Boli analyzované 2 vzorky odpadových vôd z automobilového priemyslu a jedna vzorka vodovodnej vody. Všetky boli premiešané, okyslené HNO3 a HCl , objem vzorky sa znížil asi na 20 ml zahrievaním bez varu, následne sa vzorka ochladila, doplnila vodou na 50 ml a nechala cez noc usadiť. Všetky merania boli uskutočnené s PerkinElmer Optima 7300 DV ICP-OES vybaveným softvérom WinLab32 pre simultánne meranie všetkých vlnových dĺžok. Kombináciou SCD detektora a Echelle optického systému je možné meranie všetkých prvkov súčasne. ICP horák je fyzicky uložený vo vodorovnej polohe, čo umožňuje pracovať s plazmou v axiálnom aj radiálnom usporiadaní.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Analýza mikroživín v pôde je čoraz dôležitejšia, pretože ich dostupnosť v nej zaisťuje vyššiu produktivitu poľnohospodárstva. Testy pôdy sú zamerané najmä na obsahy K, Ca, Mg, v suchších oblastiach na obsahy stopových prvkov ako Fe, Zn, Mn a Cu. Pôdy v dôsledku zvýšenej priemyselnej činnosti a manipulácie s odpadmi sú čoraz viac kontaminované toxickými ťažkými kovmi (Cd, Cr, Pb). ICP-OES sa využíva ako rýchla viacprvková technika, ktorá je robustná a zvláda vyšší rozpustený obsah pevných látok. Pôdne vzorky (záhradná pôda a pôda z farmárskeho pozemku) boli rozomleté, preosiate a rozložené vysokotlakým mikrovlnným systémom Anton Paar Mikrowave 3000, čím sa výrazne zabránilo stratám prchavých analytov a znížil sa čas potrebný na prípravu vzoriek. Merania boli vykonané s PerkinElmer Optima 7300DV OCP-PES (Shelton, CT, USA), vybaveným softvérom WinLab32 verzia 4.0 ICP pre súčasné meranie všetkých vlnových dĺžok požadovaných analytov. Optima 7300 DV kombinuje detektor SCD a Echelle optický systém, čo umožňuje meranie všetkých vlnových dĺžok súčasne.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Analýza pitnej vody a odpadových vôd kontaminovaných stopovými kovmi je dôležitým krokom k zabezpečeniu ľudského zdravia a zdravého životného prostredia. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť produktivitu analýz kovov je použitie sofistikovanejšieho automatizovaného systému zavádzania vzorky. Táto práca opisuje spojenie Optima 7300DV s ESI SC FAST systémom. Systém zavádzania vzorky SC-FAST sa skladá z autosamplera, vzorkovacej slučky, vákuovej pumpy, 6-portového prepínacieho ventila a rozprašovača s vysokou účinnosťou. Výhodami FAST systému sú vyššia priepustnosť vzoriek, zníženie pamäťového efektu a možnosť on-line pridávanie vnútorných štandardov. Na všetky analýzy bol použitý Optima 7300 DV (PerkinElmer, Shelton., Ct) s SC-FAST (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE). FAST systém je riadený softvérom Optima WinLab32.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce formy kontaminácie polovodičových produktov kovmi sú buď prechodové kovy alebo alkalické prvky. Prechodové kovy majú tendenciu difundovať do polovodičového materiálu a zhlukovať sa na povrchu v rôznych formách oxidov. Železo býva  najbežnejším kontaminantom. Jednočasticový ICP MS (SP-ICP-MS) je vhodnou technikou pre analýzu nanočastíc vzhľadom  na schopnosť detegovať, počítať a určiť veľkosť jednotlivých častíc pri ich veľmi nízkych koncentráciách až do hraníc medzi 100 až 1000 častíc na ml. Spolu s informáciami o časticiach SP-ICP-MS poskytuje užívateľovi údaje o koncentrácii rozpustených látok bez predchádzajúcej separácie. Vzorka oxidu železitého bola zakúpená od Nano Composix (San Diego, Kaliforia, USA) a bola použitá ako QC vzorka. Všetky analýzy boli vykonané Perkin Elmer NexION 350S ICP-MS s použitím Syngistix Nano Application Software Module.

Search