This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Stanovenie olova a kadmia v potravinách atómovou absorpčnou spektroskopiou s grafitovou pecou

Stanovenie olova a kadmia v potravinách atómovou absorpčnou spektroskopiou s grafitovou pecou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Aj keď obsah ťažkých kovov v potravinách býva zvyčajne na veľmi nízkej úrovni, dlhodobá expozícia spôsobená konzumáciou kontaminovaných potravín môže mať vplyv na ľudské zdravie. Kadmium a olovo patria medzi hlavné toxické prvky, preto musia byť ich obsahy v potravinách monitorované. Najväčší problém pri analýzach týchto kovov sú ich veľmi nízke koncentrácie vo vzorkách so zložitou matricou. V dôsledku rýchleho vývoja prístrojovej techniky za posledné roky,  AAS s grafitovou pecou  poskytuje spoľahlivejšie výsledky a nižšie detekčné limity pri stanoveniach stopových obsahov Cd a Pb. Na všetky analýzy bol použitý atómový absorpčný spektrometer  Perkin Elmer PinAAcle 900HA s grafitovou pecou s korekciou pozadia pomocou deutériovej lampy. Vzorky boli pred upravené mikrovlnným rozkladným spôsobom a analyzované GFAAS. Výťažnosť bola kontrolovaná pomocou štandardných prídavkov ku každej vzorke. Výsledky analýz preukázali, vhodnosť použitia PinAAcle 900HA pre dosiahnutie spoľahlivých výsledkov na stanovenie  obsahov Cd a Pb v rôznych potravinových matriciach.

Celý článok vo formáte pdf: Determination of Lead and Cadmium in Foods by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy

Search