This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Stanovenie olova a kadmia v potravinách atómovou absorpčnou spektroskopiou s grafitovou pecou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Aj keď obsah ťažkých kovov v potravinách býva zvyčajne na veľmi nízkej úrovni, dlhodobá expozícia spôsobená konzumáciou kontaminovaných potravín môže mať vplyv na ľudské zdravie. Kadmium a olovo patria medzi hlavné toxické prvky, preto musia byť ich obsahy v potravinách monitorované. Najväčší problém pri analýzach týchto kovov sú ich veľmi nízke koncentrácie vo vzorkách so zložitou matricou. V dôsledku rýchleho vývoja prístrojovej techniky za posledné roky,  AAS s grafitovou pecou  poskytuje spoľahlivejšie výsledky a nižšie detekčné limity pri stanoveniach stopových obsahov Cd a Pb. Na všetky analýzy bol použitý atómový absorpčný spektrometer  Perkin Elmer PinAAcle 900HA s grafitovou pecou s korekciou pozadia pomocou deutériovej lampy. Vzorky boli pred upravené mikrovlnným rozkladným spôsobom a analyzované GFAAS. Výťažnosť bola kontrolovaná pomocou štandardných prídavkov ku každej vzorke. Výsledky analýz preukázali, vhodnosť použitia PinAAcle 900HA pre dosiahnutie spoľahlivých výsledkov na stanovenie  obsahov Cd a Pb v rôznych potravinových matriciach.

Celý článok vo formáte pdf: Determination of Lead and Cadmium in Foods by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy

Search