Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Drogy v moči pomocou protokolu SAMHSA

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

SAMHSA definuje metódy kvantifikácie hladiny v moči pre kodeín a morfín. Ak je zistená prítomnosť morfínu nad 2000 ng/ml, je navrhnutá ďalšia kvantifikácia pre 6-acetylmorfín. 6-AM je unikátny metabolit, ktorý indikuje užívanie heroínu. Jeho limitná hodnota je 10 ng/ml. Všeobecný postup pre overovaciu skúšku na prítomnosť drog v moči pozostáva z nasledujúcich krokov:

  • Pridanie deuterovaného vnútorného štandardu moču. Upravenie pH moču. Hydrolýza moču (platí pre opiáty a kanabinoidy)
  • Extrakcia drogy z moču s použitím extrakcie tuhou fázou (SPE) a odparenie do sucha.
  • Derivatizácia extraktu (s výnimkou PCP) a odparenie do sucha. Rozpustenie extraktu do organického rozpúšťadla.
  • Dávkovanie 1-3 µl do plynového chromatografu pre identifikáciu a kvantifikáciu pomocou pomeru troch iónov .

Analýzy prchavých organických látok(VOCs) v ovzduší metódou US EPA TO-17

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Metóda EPA TO-17 sa používa na stanovenie toxických látok v ovzduší po zachytení na sorbent v odberovej trubičke. Takto sa môžu zachytávať buď vybrané konkrétne zlúčeniny alebo široké spektrum látok. Prístroje použité na analýzu boli PerkinElmer TurboMatrix Automated Thermal Desorber 650(ATD), plynový chromatograf Clarus 680 a Clarus SQ Mass Spektrometer (MS). Na tento účel bola použitá kolóna PerkinElmer Elite 624, ktorá efektívne separuje prchavé látky pri zodpovedajúcom rozsahom teplôt. Bolo analyzovaných 82 zlúčenín. Termická desorpcia je nákladovo veľmi efektívna metóda na odber vzoriek a analýzu prchavých organických látok v ovzduší. Analytické výsledky prekračujú kritériá metódy US EPA TO-17. Sorpčné trubičky poskytujú možnosť analýzy najširšieho spektra komponentov a vynikajúce detekčné limity v porovnaní s inými metódami.

GC Clarus 680

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

ASTM Test Method D-3606 je určená na stanovenie obsahu benzénu a toluénu v benzínoch s použitím náplňových kolón v 2-kolónovej konfigurácii so spätným preplachom. Metóda bola vyvinutá pôvodne pre analýzu benzínov, ktoré neobsahujú etanol. Prítomnosť veľkého množstva etanolu vo vzorkách spôsobilo problémy pri použití tejto metódy, ktorá bola revidovaná(D-3606-07) zaradením alternatívnej sady kolón pre analýzy vzoriek, v ktorých je prítomný etanol, čo nevyriešilo všetky problémy pri ich analýze. Tento aplikačný list popisuje metódu, ktorá je založená na pôvodnej ASTM D-3606 stým rozdielom, že budú použité miesto náplňových kapilárne kolóny. Týmto sa odstránia všetky chromatografické rušenia z etanolu, zlepší sa kvalita chromatografie a zníži sa čas analýzy. Na analýzy bol použitý plynový chromatograf Clarus 680 s Narrowbore kapilárnymi kolónami, ktoré obsahujú rovnaké stacionárne fázy ako sú používané v náplňových kolónach, so Split/splitless injektorom, s FID detektorom a na riadenie procesu so spätným tokom bol použitý systém Swafer S6.

Štúdium arómy destilátu

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Výroba whisky vyžaduje zrenie v drevených sudoch. Jemné rozdiely kondicionácie v sudoch môžu produkovať rôzne chute a vône, ktoré vyžadujú zručné miešanie, aby sa dosiahol konzistentný produkt. Funkčné skupiny, ktoré dodávajú charakter whisky zahŕňajú alkoholy, estery, kyseliny a karbonyly a prahové hodnoty pachových analyzovaných látok sa líšia.Je dôležité posúdiť aj vplyv vody pridanej do whiskyna jej arómu. Pomocou Headspace trap systému PerkinElmerTurboMatrix spolu s Clarus SQ 8 GC/MS a čuchového portu SNFR je možné účinne identifikovať nízke koncentrácie prchavých organických látok(VOCs) v destiláte. PerkinElmerTurboMatrix HS trap zvyšuje objem odobratej vzorky na termodesorpciu evakuáciou celej sklenej vzorkovnice na adsorbente chemického záchytu. Významnou výhodou záchytu HS je kapacita zachytávanej látky, ktorá je väčšia, než sa získa inými technikami, ako je SPME. Zvolený zachytávač má vynikajúce vlastnosti záchytu na širokú škálu zlúčenín. Použitý S-Swafer umožňuje manipuláciu prietoku kolónou a separáciu vzorky bez vplyvu na aktívne rozdelenie medzi hmotnostným spektrometrom a čuchovým portom. Analyzovala sa čistá 12-ročná škótska whisky Glenlivet a táto istá whisky s pridanou vodou.

Zvýšenie priepustnosti vzoriek s ICP-OES aplikované na metódu US EPA 200.7

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Analýza pitnej vody a odpadových vôd kontaminovaných stopovými prvkami je dôležitým krokom pre zabezpečenie ľudského zdravia. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť produktivitu analýz kovov je použitie sofistikovanejšieho automatizovaného systému zavádzania vzorky. Táto práca opisuje spojenie Optima 7300DV s ESI SC FAST systémom aplikovaného na metódu US EPA pre pitné vody/odpadové vody 200.7. EPA metóda obsahuje popis postupov pre zhromažďovanie, uchovávanie a prípravu vzoriek pre analýzu. Systém zavádzania vzorky SC-FAST sa skladá z autosamplera, vzorkovacej slučky, vákuovej pumpy, 6-portového prepínacieho ventila a rozprašovača s vysokou účinnosťou. Výhodami FAST systému sú vyššia priepustnosť vzoriek, zníženie pamäťového efektu a možnosť on-line pridávanie vnútorných štandardov. Na všetky analýzy bol použitý Optima 7300 DV (Perkin Elmer, Shelton., Ct) s SC-FAST systémom (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE). FAST systém je riadený softvérom Optima WinLab 32. Zoznam analytov je uvedený v tejto práci v tabuľkách.

Search