Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza mikronutrientov v mlieku plameňovou AAS pomocou rýchlej Flame Sample Automation pre zvýšenie priepustnosti vzoriek

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Mlieko je dôležitým zdrojom výživy, najmä detskej. Vzhľadom na tento fakt je nutné v ňom  stanovovať obsahy výživových prvkov. AA v plameňovom usporiadaní  je atraktívnou alternatívou k ICP-OES.  Zvýšenie priepustnosti vzoriek môže byť vyriešené automatizáciou vzorkovania. Vzorky v ktorých boli analyzované Cu, Fe, Mg, Zn, K, Na a Ca a SRM 1549a (sušené mlieko) boli zmineralizované mikrovlnným rozkladným systémom  PerkinElmer TitanMPS a analyzované atómovým absorpčným spektrometrom PinAAcle900 pracujúcim v plameňovom usporiadaní s príslušenstvom Fast Flame 2,  ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Toto zariadenie vykoná kalibráciu riedením jednotlivých kalibračných  bodov z jedného roztoku a zriedi všetky vzorky, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračného rozsahu. Všetky vzorky boli spikeované všetkými analyzovanými prvkami. Výťažnosti sa pohybovali v rozmedzí ±10%.

Analýza vanádu, niklu, sodíka a železa vo vykurovacích olejoch s použitím plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Elementárna analýza vykurovacieho oleja je veľmi dôležitá z hľadiska posudzovania jeho kvality. Optická emisná spektroskopia môže byť preferovanou technikou, pretože je  možné týmto spôsobom stanoviť viac prvkov v jednom kroku analýzy, ale plameňová AAS je stále veľmi rýchla a efektívna  metóda za menšie finančné náklady. Na analýzu bol použitý CRM NIST1634c Stopové prvky vo vykurovacom oleji. Vzorka aj štandardy boli pripravené zriedením rafinovaným petrolejom a analýzy boli vykonané pomocou Perkin Elmer PinAAcle 900T spektrometra, pracujúceho v plameňovom režime, vybavenom horákom z nerezovej ocele s Kalrez o-krúžkom a odpadným sifónom odolnými proti rozpúšťadlám. Pre všetky analýzy okrem vanádu bol použitý plameň acetylén-vzduch, pre vanád plameň acetylén-oxid dusný. Výsledky analýz potvrdili vhodnosť metódy pre stanovenie V, Ni,  Na a Fe vo vykurovacích olejoch. PinAAcle  900T je veľmi dobrou voľbou pre analýzu ropných produktov, ponúka rýchlu analýzu vzorky, presnosť, jednoduché ovládanie, malý pamäťový efekt a nízku cenu oproti ICP prístrojom.

Stanovenie olova a kadmia v potravinách atómovou absorpčnou spektroskopiou s grafitovou pecou

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Aj keď obsah ťažkých kovov v potravinách býva zvyčajne na veľmi nízkej úrovni, dlhodobá expozícia spôsobená konzumáciou kontaminovaných potravín môže mať vplyv na ľudské zdravie. Kadmium a olovo patria medzi hlavné toxické prvky, preto musia byť ich obsahy v potravinách monitorované. Najväčší problém pri analýzach týchto kovov sú ich veľmi nízke koncentrácie vo vzorkách so zložitou matricou. V dôsledku rýchleho vývoja prístrojovej techniky za posledné roky,  AAS s grafitovou pecou  poskytuje spoľahlivejšie výsledky a nižšie detekčné limity pri stanoveniach stopových obsahov Cd a Pb. Na všetky analýzy bol použitý atómový absorpčný spektrometer  Perkin Elmer PinAAcle 900HA s grafitovou pecou s korekciou pozadia pomocou deutériovej lampy. Vzorky boli pred upravené mikrovlnným rozkladným spôsobom a analyzované GFAAS. Výťažnosť bola kontrolovaná pomocou štandardných prídavkov ku každej vzorke. Výsledky analýz preukázali, vhodnosť použitia PinAAcle 900HA pre dosiahnutie spoľahlivých výsledkov na stanovenie  obsahov Cd a Pb v rôznych potravinových matriciach.

Stanovenie toxických, stopových a esenciálnych prvkov v potravinových matriciach pomocou THGA s pozdĺžnou Zeemanovou korekciou pozadia

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Prítomnosť stopových prvkov v potravinách má vplyv na zdravie spotrebiteľov. Expozícia  ťažkými kovmi môže viesť k poškodeniu životne dôležitých orgánov, preto je dôležité sledovať ich obsahy. Bolo analyzovaných päť rôznych NIST SRM (odtučnené mlieko, špenát, tkanivo mušlí, hovädzia svalovina a kukuričné otruby). Vzorky boli mineralizované pomocou mikrovlnného rozkladného systému Multiwave 3000, vybaveného rotorom 16HF100. Všetky namerané údaje boli získané z atómového absorpčného spektrometra v režime grafitovej pece Perkin ElmerPinAAcle900T s priečne vyhrievaným  atomizérom a s pozdĺžnou Zeemanovou korekciou pozadia, ktorá  je veľmi vhodná pre vzorky s komplikovanou matricou. Boli stanovované obsahy As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, výťažnosti sa pohybovali v rozmedzí 90-110%, čím sa potvrdila vhodnosť použitia Multiwave 3000, ktorým je možné vykonať úplný rozklad vzoriek a tiež to, že pomocou AAS PinAAcle 900T je možné dosiahnuť správne výsledky na koncentračnej úrovni ppb.

Analýza základných prvkov v pive atómovou absorpčnou spektrometriou s AAS PinAAcle 900

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Koncentrácia anorganických zložiek v pive sa môže líšiť v závislosti od surovín a pivovarníckych postupov. Poznať obsah a kvalitatívne zloženie anorganických zložiek obsiahnutých v pive je dôležité, pretože môžu mať vplyv na jeho chuť, farbu, stabilitu, ale aj zdravie konzumenta. Bolo zanalyzovaných 5 vzoriek fliaš a 6 vzoriek plechoviek piva.Vzorky boli zbavené CO2 v ultrazvukovej vani, okyslené HNOa analyzované atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmerPinAAcle900T v plameňovom usporiadaní vybaveným vysokocitlivým rozprašovačom. Vo vzorkách piva boli stanovované obsahy Cu, Fe, Zn, Mn, Al, Ca a Na. Správnosť metódy bola overená spikeovaním vzoriek. Namerané výsledky potvrdzujú správnosť nameraných obsahov prvkov v pivePinAAcle 900 v plameňovom usporiadaní.

Search