Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza stopových prvkov v pôde pomocou atómového absorpčného spektrometra AA800

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Pôda sa využíva v poľnohospodárstve, kde slúži ako primárny základ živín pre rastliny a tiež ako základ pre väčšinu stavebných projektov. Analýza pôdy určuje aktuálny stav jej úrodnosti a poskytuje informácie potrebné na jej optimálne udržanie. Boli odobraté 3 reprezentatívne vzorky pôdy, ktoré boli jemne zomleté a pred upravené dvomi spôsobmi: extrakciou Mehl-l a mikrovlnným rozkladom v mikrovlnnej peci PerkinElmer Multiwave 3000 v súlade s metódou EPA 3052. Meranie bolo vykonané atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer AAnalyst800 v plameňovom usporiadaní s dvojlúčovým optickým systémom a polovodičovým detektorom, ktoré poskytujú  vynikajúci pomer signálu a šumu, s korekciou pozadia pomocou deutériovej lampy a s rozprašovačom odolným proti korózii, ktorý môže byť použitý pre roztoky obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú. Vo vzorkách pôdy boli analyzované Cu, Fe, Mn, K, Na, Mg a Zn. Na overenie správnosti metódy boli použité CRM riečny sediment a pôdny roztok. Extrakcia Mehl poskytla údaje o množstve extrahovateľných stopových prvkov v pôde. Ak je potrebné poznať celkový obsah kovu, je preferovaný mikrovlnný rozklad. Výťažnosť pre oba CRM bola veľmi dobrá, čím sa potvrdila vhodnosť požitia PrekiElmer/Anton Paar Multiwave3000 mikrovlnného rozkladného systému pre mineralizáciu vzoriek a atómového absorpčného spektrometra pre ich analýzu.

Analýza Pb, Cd a As v čajových lístkoch pomocou Atómovej absorpčnej spektrometrie s grafitovou pecou

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Čaj je bohatý na stopové anorganické prvky, ktoré majú pozitívny vplyv na ľudské zdravie, ale môžu byť v ňom prítomné aj toxické prvky zo znečistenej pôdy požívaním pesticídov alebo priemyselných hnojív. Vzhľadom na veľké množstvo spotrebovaného čaju je dôležité poznať obsahy toxických kovov. Boli analyzované 3 vzorky čajových lístkov. Veľkým problémom tohto stanovenia sú veľmi nízke obsahy týchto kovov v zložitej matrici.  Rozklad vzoriek sa uskutočnil  mikrovlnným rozkladným spôsobom. Vzorky boli analyzované atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer PinAAcle900T s priečne vyhrievaným atomizérom, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozloženie .teploty po celej dĺžke grafitovej kyvety, čím sa odstráni pamäťový efekt, so Zeemanovou korekciou pozadia. Na meranie boli použité pyrolyticky potiahnuté THGA kyvety s end caps. PinAAcle spektrometer vyžíva na sledovanie dávkovania vzorky do kyvety vstavanú kameru.  Na overenie správnosti metódy bol použitý CRM NIST 1568 s obsahom stopových prvkov v ryžovej múke. Výsledky analýz potvrdili vhodnosť popísanej metódy pre stanovenie  As, Cd, a Pb v čajových lístkoch.

Analýza stopových prvkov v pitnej vode pomocou FAST Flame Sample Automation, pre zvýšenie priepustnosti vzoriek

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Kvalita vody je trvalým problémom na celom svete. Komunálne balená voda musí spĺňať normy a je nutnosťou dbať o to, aby sa neprekračovali prípustné limity. V oblastiach, kde jednoduchosť, dostupnosť a náklady pre sledovanie jednotlivých parametrov sú hlavným cieľom, plameňová AA môže byť užitočným nástrojom pre monitoring anorganických nečistôt vo vode. Vo vzorkách pitnej vody boli analyzované Mg, Fe, Cu, Zn a Ca. Všetky analýzy boli uskutočnené PerkinElmer PinAAcle900T spektrometrom pracujúcim v plameňovom režime s použitím FAST Flame 2 príslušenstva,  ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah. Všetky vzorky boli okyslené s HNO3 a merané priamo bez ďalšej pred úpravy. Do vzoriek boli pridané prvky s koncentráciou hlboko pod limitnými hodnotami platných právnych predpisov, aby sa preukázala správnosť metódy pre nižšie koncentračné úrovne ako limitné.

Analýza Cu, Fe a Mn vo víne s FAST AAS

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

S rastúcou spotrebou vína v Číne sú realizované nariadenia týkajúce sa požiadaviek na jeho kvalitu. Ca, Fe a Mn sa prirodzene vyskytujú v hrozne a teda aj vo víne z neho vyrobenom. Koncentrácia týchto prvkov sa môže líšiť v závislosti od regiónu, z ktorého hrozno pochádza, ale aj od odrody a prítomnosti živín v pôde a tiež od výrobného procesu, ktorým je víno vyrobené. Vzhľadom na tento fakt producenti a vývozcovia vína  majú záujem o jednoduché a vhodné metódy na stanovenie týchto prvkov. Cu, Fe, a Mn boli analyzované v 9 vzorkách vína atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer PinAAcle 900T pracujúcim v plameňovom režime s použitím FAST Flame 2 príslušenstva,  ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt.Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah. Každá vzorka bola spikeovaná  na úrovniach nad i pod hodnotami detekčného limitu. Výťažnosti sú pre všetky vzorky v rozmedzí 10%. Táto práca preukázala, že pomocou AA spektrometra PinAAcle900T je možné správne zanalyzovať Cu, Fe, Mn, v rôznych vzorkách vína na koncentračných úrovniach, ktoré určujú predpisy pre dovážané víno do Číny. Použitie FAST Flame 2 minimalizuje chyby spôsobené užívateľom pri riedení a tvorbe kalibračných roztokov.

Analýza mikronutrientov v ovocnom džúse pomocou rýchlej Flame Sample Automation, pre zvýšenie priepustnosti vzoriek

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Ovocné šťavy sú chutná a všeobecne výživnejšia alternatíva sýtených nápojov. Na trhu existuje veľký výber týchto produktov. Je nevyhnutné v nich kvantifikovať  obsah jednotlivých komponentov, ako aj obsah stopových prvkov z kvalitatívnych dôvodov a tiež aj pre bezpečnosť spotrebiteľov. Pre stanovenie stopových prvkov je plameňová atómová absorpčná spektrometria k ICP-OES atraktívnou alternatívou. Keďže pri plameňovej AA sa stanovuje každý prvok vo vzorke  zvlášť, rýchlosť analýzy môže byť vyriešená  automatizáciou, čo umožní vysokú priepustnosť vzoriek. Na analýzu boli vybrané produkty vyrobené zo 100%-ných ovocných štiav. Boli v nich merané prvky Cu, Fe, Mg, Mn, K, Zn, Na a Ca. Po okyslení boli šťavy analyzované atómovým absorpčným spektrometrom  PerkinElmer PinAAcle900T pracujúcim v plameňovom režime s príslušenstvom FAST Flame 2, ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt.

Search