This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Výhody NexION ICP-MS 300/350 technológie pre analýzu odpadových vôd z odsírenia spalín v elektrárni

Výhody NexION ICP-MS 300/350 technológie pre analýzu odpadových vôd z odsírenia spalín v elektrárni

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Jednou z najpoužívanejších technológií na odstránenie škodlivých látok ako je oxid siričitý z dymových emisií plynov produkovaných uhoľnými elektrárňami je čistiaci systém s vynútenou oxidáciou vápencom, známejší ako odsírenie spalín (FGD), kde sa využíva rozprašovanie vápencového kalu cez spaliny v práčkach plynu, čím sa mení oxid siričitý na síran vápenatý. Mnoho kontaminantov z uhlia, vápenca a vody sa koncentruje v cirkulujúcej vode z pracieho systému. Štátne a federálne zákony regulujú koncentráciu znečisťujúcich látok v odpadových vodách z odsírenia pred ich vypustením do vodných tokov. Zloženie odpadových vôd z odsírenia spalín sa môže významne meniť od závodu k závodu v závislosti na kapacite kotlov, koncentrácii chloridov v práčke, miery odstránenia popolčeka, účinnosti sadrového odvodňovacieho systému, typu používaného FGD procesu, zloženia uhlia, vápenca a vody. V súvislosti s revíziou nariadenia U.S.EPA, v ktorom sú uvedené limity pre vypúšťanie odpadových vôd pre uhoľné elektrárne z roku1982 sú vyvíjané nové metódy ICP-MS pre analýzy odpadových vôd z odsírenia.

Analyzovať takéto vzorky môže byť problém  pretože obsahujú extrémne vysoké koncentrácie rozpustených pevných častíc a matrica zložiek ako sú chloridy, sírany a organické zložky sa neustále mení. Vzorky boli pred meraním pred upravené riedením a rozkladom v otvorených nádobkách v blokovom mineralizátore podľa metódy US EPA  1638 a analyzované pomocou NexION ICP-MS spojeným s SC-DX FAST(ESI, Omaha, NE), čo je v podstate rýchla prietoková technika integrovaná do autosamplera, čím sa výrazne skráti čas potrebný na analýzu. Vo vzorkách boli stanovované obsahy Al, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Tl a Pb. Na overenie správnosti metódy boli použité spikeované vzorky, ktorých návratnosť bola vyhovujúca podľa US EPA. Vzorky odpadových vôd z odsírenia spalín patria medzi najkomplikovanejšie pre analýzu ICP-MS (extrémne vysoké koncentrácie chloridov, síranov, ťažkých kovov a organických látok). Pri takejto náročnej matrici môže dôjsť k posunu signálu, čo je následok ukladania materiálu  na kónusoch. Extrémne vysoké hladiny uhlíka môžu mať vplyv na teplotu ionizácie v plazme a vysoké hladiny chloridov, síranov a uhlíka môžu mať za následok polyatomárne spektrálne interferencie u mnohých analytov. Z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby analytik disponoval všetkými potrebnými nástrojmi na elimináciu týchto rušivých vplyvov.  NexION 300D ICP-MS má mnoho z týchto pokročilých nástrojov a teda je možné pomocou neho analyzovať odpadové vody z odsírenia spalín v súlade s US EPA.

Celý článok vo formáte pdf: Benefite of NexION 300/350 ICP-MS Technoligy for the Analysis of Power Plant Flue Gas Desulfurization Wastewaters

Search