This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza anorganických kontaminantov v bionafte s použitím Optima 8000 ICP-OES s Flat Plate Plasma Technology

Analýza anorganických kontaminantov v bionafte s použitím Optima 8000 ICP-OES s Flat Plate Plasma Technology

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Bionafta môže byť vyrobená z akéhokoľvek materiálu, rastlín alebo časti rastlín, ktorá obsahuje oleje, rovnako ako z živočíšnych tukov. K bežným zdrojom patrí sója, palmový olej a loj. ASTM International publikuje štandardné testovacie metódy pre čisté, upravené bionafty. Špecifikácia obsahuje požiadavky na jej vlastnosti, sú stanovené maximálne limity pre niektoré elementárne kontaminanty, ktorých prítomnosť môže mať nepriaznivý vplyv na kvalitu paliva, opotrebovanie motora alebo emisie. Ca, Mg, Na a K môžu tvoriť nerozpustné soli a tak prispievať k opotrebovaniu motora a upchávaniu filtra. P a S sú potenciálne katalytické jedy pre systémy riadenia emisií používajúce katalyzátory. V ASTM D6751 sú odkazy na konkrétne analytické metódy pre analýzu kontaminujúcich prvkov, no neexistuje odkaz na jednu metódu pre analýzu všetkých 6 prvkov, aj keď  všetky z nich môžu byť analyzované ICP-OES.

Boli analyzované rôzne vzorky bionafty z rôznych východiskových surovín , ktoré boli riedené vo V Solve rafinovanom petroleji  a merané Perkin Elmer Optima 8000 ICP-OES s  autosamplerom S10. Rad Optima 8000 ICP-OES využíva novú plazmovú technológiu plochých dosiek. Plazma je kompaktná, hustá a robustná. Na preukázanie účinnosti metódy boli pripravené sekundárne kontrolné štandardy nad alebo pod limitnými hodnotami D6751 a spikované vzorky. Perkin Elmer Optima 8000 s technológiou Flat Plate plazmy je zvlášť vhodná pre analýzu organických vzoriek, detekčné limity sú výrazne nižšie ako limitné hodnoty D6751, teda citlivosť  je vyššia ako je potrebná pre danú metódu.

Celý čláok vo formáte pdf: Biodiesel Analysis for Inorganic Contaminants Using the Optima 8000 ICP-OES with Flat Plate Plasma Technology

Search