This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Charakterizácia stopových kovov v pôdach s použitím Optima 7300 DV ICP-OES

Charakterizácia stopových kovov v pôdach s použitím Optima 7300 DV ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Analýza mikroživín v pôde je čoraz dôležitejšia, pretože ich dostupnosť v nej zaisťuje vyššiu produktivitu poľnohospodárstva. Testy pôdy sú zamerané najmä na obsahy K, Ca, Mg, v suchších oblastiach na obsahy stopových prvkov ako Fe, Zn, Mn a Cu. Pôdy v dôsledku zvýšenej priemyselnej činnosti a manipulácie s odpadmi sú čoraz viac kontaminované toxickými ťažkými kovmi (Cd, Cr, Pb). ICP-OES sa využíva ako rýchla viacprvková technika, ktorá je robustná a zvláda vyšší rozpustený obsah pevných látok. Pôdne vzorky (záhradná pôda a pôda z farmárskeho pozemku) boli rozomleté, preosiate a rozložené vysokotlakým mikrovlnným systémom Anton Paar Mikrowave 3000, čím sa výrazne zabránilo stratám prchavých analytov a znížil sa čas potrebný na prípravu vzoriek. Merania boli vykonané s PerkinElmer Optima 7300DV OCP-PES (Shelton, CT, USA), vybaveným softvérom WinLab32 verzia 4.0 ICP pre súčasné meranie všetkých vlnových dĺžok požadovaných analytov. Optima 7300 DV kombinuje detektor SCD a Echelle optický systém, čo umožňuje meranie všetkých vlnových dĺžok súčasne.

Ďalšou výhodou Optimy je 40 MHz polovodičový RF generátor s prevádzkou od 750-1500 W. Vysoký výkon je nutný pre vytvorenie robustnej plazmy nevyhnutnej pre vzorky s komplikovanou matricou. ICP horák je fyzicky uložený vo vodorovnej polohe, čo umožňuje pracovať s plazmou v axiálnom aj radiálnom usporiadaní. Na automatizáciu analýz a vysokú priepustnosť vzoriek bol použitý PerkinElmer S10 Autosampler. Na validáciu metódy bol použitý CRM stopové prvky v riečnom sedimente 0800230 a pôdnom roztoku 0733733. Boli  stanovované obsahy Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb a Zn.  Z nameraných výsledkov vyplýva, že pomocou Optima 7300 DV je možné analyzovať pôdne vzorky s dobrou správnosťou, presnosťou, robustnosťou a rýchlosťou pri plnení stanovených požiadaviek pre analýzu vzoriek pôdy. Tento typ analýz môže byť použitý pre hodnotenie vitality pôdy, pri identifikácii problematickej pôdy a hodnotení jej nutričného stavu.

Celý článok vo formáte pdf: Trace Metal Characterization of Soils Using the Optima 7300DV ICP-OES

Search