This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Kontrola kvality biopalív použitím optického emisného spektrofotometra s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) pre stanovenie kovov

Kontrola kvality biopalív použitím optického emisného spektrofotometra s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) pre stanovenie kovov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Biopalivá predstavujú  jedinú reálnu možnosť nahradenia fosílnych palív v sektore dopravy. V súčasnej dobe najdôležitejšími biopalivami sú bionafta a bioetanol označované ako biopalivá prvej generácie. Kvalita bionafty je rozhodujúca pre zabezpečenie dobrého spaľovania a pre zachovanie integrity motora. Olej ako surovina máva nízky obsah anorganických nečistôt ale biopalivá je potrebné analyzovať na prítomnosť kontaminantov zanesených z výroby. Táto štúdia opisuje vývoj metódy na analýzu vzoriek bionafty získanej z rôznych surovín pomocou ICP-OS v súlade s ASTM D6751 a EN14214. Analyzovali sa dve vzorky B100 z dvoch rôznych vstupných surovín. Vzorky boli použité bez ďalšieho čistenia a zriedené vysokočistým petrolejom. Merania boli vykonané s PerkinElmer Optima 7300 DV ICP-OES (PerkinElmer Inc. Shelton, CT, USA) vybaveného softvérom WinLab32 pre ICP pre simultánne merania všetkých vlnových dĺžok požadovaných analytov. Pre vysokovýkonnú automatizovanú analýzu bol použitý autosampler PerkinElmer S10. Pre kontrolu kvality boli vzorky spikeované. Vo vzorkách boli analyzované P, Na, K, Ca, Mg. Z nameraných výsledkov vyplýva, že Optima 7300 DV ICP-OES môže byť úspešne využitá pre rutinnú kontrolu vzoriek bionafty, pretože poskytuje výborné detekčné limity, vynikajúcu správnosť a dobrú opakovateľnosť.

Celý článok vo formáte pdf: Quality Control of Biofuel using and Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spektrophotometer (ICP-OES) for Metals Determination

Search