This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

GC Clarus 680

Stanovenie benzénu a toluénu vo finálnych benzínoch obsahujúcich etanol použitím PerkinElmerClarus680 GC so Swafer technológiou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ASTM Test Method D-3606 je určená na stanovenie obsahu benzénu a toluénu v benzínoch s použitím náplňových kolón v 2-kolónovej konfigurácii so spätným preplachom. Metóda bola vyvinutá pôvodne pre analýzu benzínov, ktoré neobsahujú etanol. Prítomnosť veľkého množstva etanolu vo vzorkách spôsobilo problémy pri použití tejto metódy, ktorá bola revidovaná(D-3606-07) zaradením alternatívnej sady kolón pre analýzy vzoriek, v ktorých je prítomný etanol, čo nevyriešilo všetky problémy pri ich analýze. Tento aplikačný list popisuje metódu, ktorá je založená na pôvodnej ASTM D-3606 stým rozdielom, že budú použité miesto náplňových kapilárne kolóny. Týmto sa odstránia všetky chromatografické rušenia z etanolu, zlepší sa kvalita chromatografie a zníži sa čas analýzy. Na analýzy bol použitý plynový chromatograf Clarus 680 s Narrowbore kapilárnymi kolónami, ktoré obsahujú rovnaké stacionárne fázy ako sú používané v náplňových kolónach, so Split/splitless injektorom, s FID detektorom a na riadenie procesu so spätným tokom bol použitý systém Swafer S6.

Nosný plyn bol vodík a vnútorný štandard 2-butanol. Kombinácia kapilárnej kolóny s technológiou Swafer zlepšila kvalitu údajov, znížila prevádzkovú dobu, bola preukázaná základná separácia etanolu, benzénu, toluénu a vnútornéhoštandardu 2-butanolu, dosiahla sa výborná presnosť retenčného času píku, vynikajúca kvantita a chromatografická doba analýzy sa znížila z 8 na 4 minúty Pomocou tejto metódy je možné analyzovať vzorky s nízkou úrovňou benzénu v prítomnosti vysokých obsahov etanolu.

Celý článok vo formáte pdf: The Determination of Benzene and Toluene in Finished  Gasolines Containing Ethanol Usingthe PerkinElmer Clarus 680 GC with Swafer Technology

Search