This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Stanovenie, potvrdenie a kvantifikácia multi-tried rezíduí antibiotík v mlieku pomocou UHPLC MS/MS

Stanovenie, potvrdenie a kvantifikácia multi-tried rezíduí antibiotík v mlieku pomocou UHPLC MS/MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Antibiotiká sa používajú vo veterinárnej medicíne na liečbu a prevenciu chorôb a ako rastové stimulátory. Nadmerné používanie antibiotík by mohlo viesť k prestupu ich rezíduí do potravín ako mlieka a mäsa a to by mohlo prestavovať zdravotné riziká u ľudí. Z tohto dôvodu je vynútené regulovanie používania antibiotík a sú určené maximálne limity rezíduí zo zvyškov liekov v potravinách. Antibiotické triedy regulačného záujmu v mlieku zahŕňajú sulfónamidy, p-laktámy, fluorochinolóny, makrolidy a tetracyklíny. V tejto práci sú predstavené rýchle a citlivé metódy LC MS/MS pre kvantitatívne a potvrdzujúce analýzy multi-tried v mlieku. Analyzované antibiotiká zahrnuté v štúdii sú cyprofloxacín, sarafloxacín, sulfametoxazol, sulfadimetoxín, tatracyklín a chlórtetracyklín. Použité vnútorné štandardy v tejto metóde boli cyprofloxacín-D8 a Flunixin-D3. Ako kontrolná prázdna matrica bola použitá vzorka organického plnotučného mlieka z miestneho trhu a analyzovaných bolo päť vzoriek mlieka s rôznym obsahom tuku. Na extrakciu antibiotík z mlieka bola požitá jednoduchá metóda QuEChERS. Pre chromatografickú separáciu bol použitý PerkinElmer Altus UPLC s Altus A-30 Solvent/Sample Module, integrovaným odplyňovačom, ohrevom kolóny a detektorom QSight 210 Triple Quadrupole MS/MS.

Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou softvéru Simplicity 3Q. Dosiahnuté výsledky preukázali vhodnosť použitia LCMS/MS metódy pre analýzu rôznych tried antibiotík v mlieku, ktorá je rýchla, spoľahlivá a robustná s dostatočnou citlivosťou a selektivitou. Spôsob prípravy vzoriek bol jednoduchý a vykazoval dobrú výťažnosť u väčšiny antibiotických tried. Metóda dovoľuje identifikácie a kvantifikácie cieľových zlúčenín na nízkych koncentračných úrovniach (0,1 až 1 ppb) s dobrou presnosťou a časovou stabilitou retencie. Dlhodobé údaje o stabilite preukazujú, že LCMS/MS systém môže byť použitý pre analýzu bez prestojov obsluhy pri komplikovaných matriciach.

Celý článok vo formáte pdf: Determination, Confirmation,and Quantitation of Multi-Class Antibiotic Residues in Milk by UHPLC MS/MS

Search