This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

PAU v povrchových vodách s PDA a fluorescenčnou detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sa nachádzajú v pôde, vode, ovzduší, kozmetike a potravinách. Sú generované pri spaľovaní fosílnych palív a sú vždy prítomné ako zmes jednotlivých zlúčenín, ktoré sa líšia v správaní a distribúcii v oblasti životného prostredia a ich vplyvom na biologické systémy. PAU zahŕňajú široký rozsah molekulových hmotností. PAU s nižšou molekulovou hmotnosťou sú rozpustné vo vode a sú značne toxické pre bezstavovce. U PAU s vyššou molekulovou hmotnosťou sa očakáva, že dochádza k biologickej akumulácii vo vodných organizmoch ako sú ustrice, pstruh dúhový, bluegills a zoo planktón. Majú nízku rozpustnosť vo vode a viažu sa na pôdach, sedimentoch a časticiach. Benzo(a)pyrén ako produkt nedokonalého spaľovania alebo spaľovania organických materiálov je považovaný za jeden z najviac karcinogénnych PAU s vysokou molekulovou hmotnosťou.

V tejto aplikácii boli cez spiking experimenty preskúmané úrovne výskytu PAU v povrchových vodách pomocou UHPLC so sub-2µm veľkosťami častíc kolóny v kombinácii S PDA a FL detekciou. Vzorky povrchovej vody boli odobraté z rieky Huastonic po prúde od úpravne vody, pri predmestskej príjazdovej ceste s asfaltovým povrchom a v blízkosti čerpacej stanice. Každá vzorka bola spikeovaná štandardným roztokom zmesi PAU. Na analýzu bol použitý PerekinElmer Altus UPLC s A-30 Solvent/Sample Module. Pre všetky separácie bola použitá kolóna PerkinElmer Brownlee HRes DB PAH 1,9µm 50x2,1 mm a PerkinElmer Altus A-30 PDA a FL detektor (PerkinElmer, Shelton, CT, USA). Ovládanie prístroja, analýza a spracovanie dát boli vykonané pomocou Waters Empower3 CDS. Namerané výsledky preukázali, že použitím PerkinElmer Altus UPLC bola dosiahnutá rýchla a efektívna chromatografická separácia 19 PAU. Výsledky vykazovali výbornú linearitu pre každý PAU v testovanom rozsahu koncentrácií. Analýzy návratnosti prídavku naftalénu a benzo(a)pyrénu preukázali schopnosť A-30PDA a A-30 FL detektora detegovať PAU na koncentračnej úrovni ppb.

Celý článok vo formáte pdf: PAH in Surface Water by PDA and Fluorescence Detection

Search