This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza porcelánu pomocou STA 8000 Simultaneous Thermal Analyser

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kvalita keramiky závisí od fyzikálneho a chemického správania sa zložiek počas vypaľovacieho procesu. STA analyzuje zmenu hmotnosti a prenos energie do alebo zo vzorky, pri regulovanej zmene teploty. Model STA 8000 PerkinElmer Inc. kombinuje široký teplotný rozsah diferenčného tepelného analyzátora (DTA) s citlivou schopnosťou merania hmotnosti na úrovni mikrogramov termogravimetrickým analyzátorom (TGA). Hmotnosť vzorky sa pohybuje od niekoľkých miligramov po zlomok gramu a teplotný rozsah od teploty okolia po 16000 C, čo je výrazne vyššie ako teplota vypaľovania hliny. Pre zobrazené údaje bola použitá rýchlosť ohrevu 10 alebo 20 stupňov za minútu a atmosféra bola riedená dusíkom. Typická analýza suchej porcelánovej hliny pomocou STA je znázornená na obr. 2, ktorá ukazuje zmenu úbytku hmotnosti na jednej osi a na druhej tepelný tok pri použití bežnej DTA a Heat Flux DSC endotermickou zmenou nadol. Počiatočný proces endotermickej straty hmotnosti je spôsobený dehydroxyláciou kaolinitu za vzniku metakaolinitu. V STA kvantifikácia tejto transformácie umožňuje relatívne stanovenie kaolinitu, primárnej zložky v porcelánovej hline. Toto sa uskutočnilo porovnaním s podobnou analýzou komerčne rafinovaného kaolínu.

Ďalšou hlavnou zložkou porcelánovej hliny je oxid kremičitý a živec. Obr. 3 znázorňuje údaje STA pre tri čisté zložky, ktoré spolu s aditívami tvoria porcelán. Z týchto analýz možno vidieť, že oxid kremičitý a živec nevykazujú žiadny úbytok hmotnosti inak ako z absorbovanej vody. V tejto práci boli detegované aj Tg sklovité fázy. Z pozorovaného úbytku hmotnosti možno sledovať dehydroxyláciu a rozklad uhličitanov. Kinetika týchto reakcií sa môže kvantifikovať. Tavenie a kryštalizácia sa dá zistiť z údajov tepelného toku. Táto technika je životaschopným nástrojom pre výrobcov a užívateľov keramiky na kontrolu kvality surovín a pre lepšie porozumenie procesov vypaľovania.

Celý článok vo formáte pdf: Porcelan Clay Analysis using the STA 8000 Simultaneous Thermal Analyzer

Search