This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Stanovenie olova a iných toxických kovov v hračkách pomocou XRF skríningu a ICP-OES kvantitatívnej analýzy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Od roku 2007 do roku 2008 klesol počet hračiek stiahnutých z trhu pre prekročenie amerických limitov pre obsah olova o 43%. Napriek tomu to reprezentuje stále takmer 300 000 individuálnych produktov predstavujúcich riziko pre deti, ktoré sú im vystavené. V súčasnosti sa na testovanie hračiek používa metóda EN-71 a ASTM® 963, ktorá spočíva v namočení hračky do zriedeného roztoku kyseliny chlorovodíkovej pri teplote ľudského tela a zmeraní dostupného množstva olova v roztoku. Ak je obal resp. povrchová vrstva separovateľná, ,môže byť pre porovnanie s prípustnými limitmi celá podrobená analýze na stanovenie obsahu olova. Na tieto analýzy sú vhodné viaceré techniky ako atómová absorpčná spektroskopia (AAS), plazmou indukovaná optická emisná spektroskopia (ICP-OES) a plazmou indukovaná hmotnostná spektroskopia (ICP-MS).

Prenosný disperzný röntgenový fluorescenčný (XRF) spektrometer predstavuje užitočnú cestu rýchleho skríningu produktu na mieste a poskytuje informáciu, či je nutná ďalšia kvantitatívna analýza. Táto práca sa zaoberá spojením prenosnej XRF spektroskopie a ICP-OES ako kvantitatívnej metódy na preskúmanie rady vzoriek hračiek. Jednoduchosť použitia a súlad medzi výsledkami robia túto kombináciu metód vhodnú pre použitie na daný typ analýz.

Celý článok vo formáte pdf: Lead and Other Toxic Metals in Toys Using XRF Screening and ICP-OES Quantitative Analysis

Search