This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza stopových kontaminačných kovov v rybách a plodoch mora pomocou AAnalyst 800 AAS, v súlade AOAC metódami 999.10 a 999.1.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Jedným z  dôsledkov znečistenia vody v pobrežných oblastiach je akumulácia ťažkých kovov v rybách, čo má vplyv na zdravie človeka. Vo vzorkách rýb a morských plodov boli analyzované Cu, Fe, Zn AAS s plameňovou technikou a  Pb, Cd pomocou elektrotermickej atomizácie. Vzorky boli pred upravené vysokotlakým mikrovlnným spôsobom PerkinElmer/Anton-Paar Multiwave 3000 a spopolnením v muflovej peci Mikrovlnný rozklad poskytuje úplné rozloženie vzorky za menej ako 60minút, kým spopolnením v muflovej peci môže dôjsó k strate prchavých analytov a celý proces trvá viac ako 24 hodín. Následne boli analyzované Cu, Fe, Zn pomocou atomového absorpčného spektrometra PerkinElmer AAnalyst800 v plameňovom usporiadaní s dvojlúčovým optickým systémom a s korekciou pozadia deutériovou lampou a tiež elektrotermickou atomizáciou so Zeemanovou korekciou pozadia (Pb, Cd). Pre overenie správnosti metódy bolo použitý Certifikovaný referenčný materiál. Výťažnosti sa pohybovali v rozsahu 95-105%.

Tieto výsledky poukazujú na vysokú účinnosť mikrovlnného rozkladu vzoriek pre analýzu stopových prvkov v rybách a morských plodoch za krátky čas a tiež na to, že AAnalyst 800 poskytuje správne výsledky analýz  v náročných matriciach ako sú ryby a morské plody.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Fish and Seafoods with AAnalyst 800 Atomic Absorption Spectrophotometer for Trace Metal Contamination, in Accordance with AOAC Methods 999.10 and 999.11

Search