This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza stopových prvkov v pitnej vode pomocou FAST Flame Sample Automation, pre zvýšenie priepustnosti vzoriek

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Kvalita vody je trvalým problémom na celom svete. Komunálne balená voda musí spĺňať normy a je nutnosťou dbať o to, aby sa neprekračovali prípustné limity. V oblastiach, kde jednoduchosť, dostupnosť a náklady pre sledovanie jednotlivých parametrov sú hlavným cieľom, plameňová AA môže byť užitočným nástrojom pre monitoring anorganických nečistôt vo vode. Vo vzorkách pitnej vody boli analyzované Mg, Fe, Cu, Zn a Ca. Všetky analýzy boli uskutočnené PerkinElmer PinAAcle900T spektrometrom pracujúcim v plameňovom režime s použitím FAST Flame 2 príslušenstva,  ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah. Všetky vzorky boli okyslené s HNO3 a merané priamo bez ďalšej pred úpravy. Do vzoriek boli pridané prvky s koncentráciou hlboko pod limitnými hodnotami platných právnych predpisov, aby sa preukázala správnosť metódy pre nižšie koncentračné úrovne ako limitné.

Výsledky meraní v tejto práci dokazujú vhodnosť použitia PinAAcle900T pre spoľahlivé a efektívne analýzy vzoriek pitnej vody pre všetky prvky v širokom rozsahu koncentrácií.

Celý článok vo formáte pdf: Analysis of Major Elements in Drinking Water Using FAST Flame Sample Automation for Increased Sample Throughput

Search