This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza vo vode rozpustných vitamínov B pomocou HPLC-PDA v rôznych multivitamínových tabletách

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vitamín je organická zlúčenina, ktorá slúži ako životne dôležitá živina, ktorú organizmus potrebuje v obmedzenom množstve. Potravinársky priemysel obohacuje mnohé potraviny vitamínmi pre zvýšenie ich nutričnej hodnoty. Aby boli splnené zákonné požiadavky, musia výrobcovia označovať svoje výrobky v súlade s osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa ku krajine, v ktorej sa produkty predávajú a konzumujú. Táto aplikácia je zameraná na poskytnutie robustnej chromatografickej metódy pre separáciu ôsmich vo vode rozpustných vitamínov B v tabletách vitamínových doplnkov s použitím HPLC s fotodiódovou array detekciou (PDA). Multivitamínové tablety boli zakúpené v miestnom obchode. Vzorky po pred úprave boli analyzované na PerkinElmer HPLC Altus s Altus A-10 Solvent and Sample Module, s kolónovým modulom A-10, integrovaným vákuovým odplyňovačom a s Altus A-10 PDA detektorom.

Detekcia nikotínových acetylcholínových receptorov konkurenčných modulátorov pesticídov v mede pomocou UPLC/TOF MS analýzy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Neonikotinoidné pesticídy sa stali vzhľadom na ich účinnosť najrozšírenejšou triedou insekticídov po celom svete. Pôsobia väzbou na acetylcholínové receptory (nAChR) v nervovom systéme hmyzu a vyvolávajú ochrnutie. Sulfoximíny (Sulfoxaflor) je nedávno predstavená trieda insekticídov, ktorá má dostatočne odlišný spôsob účinku, ktorý môže byť účinný aj proti hmyzu rezistentnému na neonikotinoidy. Rozšírené používanie neonikotinoidov môže prispievať ku kolapsu včelích kolónií. Vzhľadom na rozsah požitia nAChR agonistov je dôležité vyvinúť metódy ich detekcie pre poľnohospodárske produkty. Táto správa popisuje aplikáciu UPLC/TOF MS pre detekciu ôsmich nAChR agonistických pesticídov (Dinotefuran, Nitenpyram, Thiamethoxam, Clothianidin, Imidacloprid, Acetamiprid, Sulfoxaflor a Thiacloprid) v mede. Bolo analyzovaných päť vzoriek komerčne dostupných medov. Vzorky medu boli obohatené a analyzované na LC/TOF MS.

Kvalitatívna a kvantitatívna analýza vitamínov rozpustných v tukoch s UHPLC pomocou UV detekcie

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vitamíny sú základné výživové prvky v ľudskej strave a majú rôzne biochemické funkcie. Potravinársky priemysel obohacuje mnohé potraviny vitamínmi pre zvýšenie ich nutričnej hodnoty. Vitamíny sú rozdelené do dvoch skupín: rozpustné vo vode (B-vitamíny a C) a rozpustné v tukoch (A, D, E, K). V súčasnosti mnoho ľudí konzumuje vitamínové doplnky spolu s obohatenými potravinami, čím môže byť prekročený denný limit ich príjmu a môže dôjsť k toxickej kumulácii. Predávkovanie vitamínmi rozpustnými vo vode, ktoré sa ľahlo vylučujú z tela je nepravdepodobné. Vitamíny rozpustné v tukoch sa ukladajú a hromadia v ľudskom tele, čo môže viesť k hypervitaminóze. V mnohých krajinách existujú prísne predpisy stanovujúce maximálnu úroveň príjmu týchto vitamínov. Táto práca popisuje analýzu najbežnejších vitamínov rozpustných v tukoch pomocou UHPLC s použitím UV detekcie. Bolo analyzovaných osem vitamínov(D2, D3, K2, K1, Eacetát, A acetát, E a A Palmitát).

Analýza cukrov v mede pomocou PerkinElmer Altus HPLC systému s RI detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Spotreba medu v posledných desaťročiach vzrastá vďaka vysokej nutričnej hodnote a jedinečnej chuti. Jeho cena je v porovnaní s inými sladidlami oveľa vyššia, takže je tu pravdepodobnosť jeho falšovania inými lacnejšími sladidlami, najmä sacharózou. Med sa skladá predovšetkým z glukózy a fruktózy, malých množstiev sacharózy alebo maltózy a nízkych množstiev necukrových zložiek. V súlade s medzinárodnými predpismi med, ktorý obsahuje viac ako 5% sacharózy alebo maltózy je považovaný za sfalšovaný. Táto aplikácia je zameraná na LC separáciu cukrov v mede a analýzu štyroch vzoriek medu z obchodu. Po pred úprave boli vzorky analyzované na HPLC PerkinELmer Altus s Altus A-10 Solvent and Sample Module, s integrovaným vákuovým odplyňovačom, ohrevom kolóny a s Altus A-10 RI detektorom.

PAU v povrchových vodách s PDA a fluorescenčnou detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sa nachádzajú v pôde, vode, ovzduší, kozmetike a potravinách. Sú generované pri spaľovaní fosílnych palív a sú vždy prítomné ako zmes jednotlivých zlúčenín, ktoré sa líšia v správaní a distribúcii v oblasti životného prostredia a ich vplyvom na biologické systémy. PAU zahŕňajú široký rozsah molekulových hmotností. PAU s nižšou molekulovou hmotnosťou sú rozpustné vo vode a sú značne toxické pre bezstavovce. U PAU s vyššou molekulovou hmotnosťou sa očakáva, že dochádza k biologickej akumulácii vo vodných organizmoch ako sú ustrice, pstruh dúhový, bluegills a zoo planktón. Majú nízku rozpustnosť vo vode a viažu sa na pôdach, sedimentoch a časticiach. Benzo(a)pyrén ako produkt nedokonalého spaľovania alebo spaľovania organických materiálov je považovaný za jeden z najviac karcinogénnych PAU s vysokou molekulovou hmotnosťou.

Search