This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Zvýšenie priepustnosti vzoriek s ICP-OES aplikované na metódu US EPA 200.7

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Analýza pitnej vody a odpadových vôd kontaminovaných stopovými prvkami je dôležitým krokom pre zabezpečenie ľudského zdravia. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť produktivitu analýz kovov je použitie sofistikovanejšieho automatizovaného systému zavádzania vzorky. Táto práca opisuje spojenie Optima 7300DV s ESI SC FAST systémom aplikovaného na metódu US EPA pre pitné vody/odpadové vody 200.7. EPA metóda obsahuje popis postupov pre zhromažďovanie, uchovávanie a prípravu vzoriek pre analýzu. Systém zavádzania vzorky SC-FAST sa skladá z autosamplera, vzorkovacej slučky, vákuovej pumpy, 6-portového prepínacieho ventila a rozprašovača s vysokou účinnosťou. Výhodami FAST systému sú vyššia priepustnosť vzoriek, zníženie pamäťového efektu a možnosť on-line pridávanie vnútorných štandardov. Na všetky analýzy bol použitý Optima 7300 DV (Perkin Elmer, Shelton., Ct) s SC-FAST systémom (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE). FAST systém je riadený softvérom Optima WinLab 32. Zoznam analytov je uvedený v tejto práci v tabuľkách.

Stanovenie rôznych prvkov v kyseline fosforečnej čistoty pre polovodiče  s ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pri výrobe polovodičov je čistota činidiel veľmi dôležitá, pretože prítomnosť cudzorodých látok môže mať vplyv na kvalitu konečných produktov. Kyselina fosforečná sa bežne používa pri výrobe rôznych polovodičových materiálov a predstavuje analytickú výzvu vzhľadom k jej viskozite, zloženiu a koncentrácii. Všetky analýzy boli vykonané s PerkinElmer OPTIMA 8300 ICP-OES, ktorá využíva technológiu plochých indukčný dosiek namiesto tradičnej indukčnej cievky. Nevyžaduje sa chladenie cievky a plazmový systém je schopný prevádzky pri tak nízkom prietoku Ar, ako je 8 l/min. Analyzované prvky sú uvedené v tabuľkách v tomto článku. Za účelom overenia správnosti a robustnosti metódy bol vykonaný test návratnosti prídavku štandardu. Výťažnosti sa pohybovali v rozmedzí 90 – 111 % v rámci požiadavky SEMI C36-1107. Táto práca preukázala, že pomocou Optima 8300 ICP-OES môže byť kyselina fosforečná efektívne zanalyzovaná tak, aby boli splnené požiadavky SEMI C36-1107. Využitím plazmovej technológie s plochými indukčnými doskami so spotrebou argónu 8 l/min. sa výrazne znižujú prevádzkové náklady, produkuje sa robustná plazma, čo má za následok stabilitu signálu pri zložitých matriciach a nízke medze detekcie.

Analýza kovov z opotrebovania motora a pridaných prvkov v nových a použitých olejoch použitím Optima 8300 ICP-OES s Flat Plate PlasmaTechnology

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Nosné kovy ako Cu a Fe môžu indikovať opotrebenie motora, B, Si alebo Na môžu znamenať kontamináciu z nečistôt a nemrznúcej kvapaliny, čo vedie k zlyhaniu motora. Pridané prvky ako Ca, P, Zn prispievajú k niektorým kľúčovým vlastnostiam mazania. Vzorky a štandardy boli zriedené v pomere 1:10 s W-Solve a analyzované s PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES. Rad Optima 8300 ICP-OES využíva plazmovú technológiu FLAT Plate, ktorá nahrádza tradičnú špirálovú konštrukciu cievky. Na vytvorenie plazmy sa využívajú dve ploché indukčné dosky. Plazma je kompaktná hustá a robustná a využíva asi polovicu Ar požadovaného predošlými špirálovými modelmi, pričom stále poskytuje dobrý analytický výkon. Všetky roztoky boli pripravené s CETAC APS-1650 Automated prep stanicou. Všetky informácie o vzorkách sa prenášajú priamo z APS-1650 softvéru do softvéru Winlab32, čo eliminuje zadávať dáta dvakrát. Doba analýzy vzorky môže byť značne znížená pridaním vzorkovacieho ventilu do ICP ako je CETAC ASXpress , ktorý využíva vysokorýchlostné vákuové čerpadlo navyše k peristaltickému čerpadlu ICP-OES.

Kontrola kvality biopalív použitím optického emisného spektrofotometra s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES) pre stanovenie kovov

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Biopalivá predstavujú  jedinú reálnu možnosť nahradenia fosílnych palív v sektore dopravy. V súčasnej dobe najdôležitejšími biopalivami sú bionafta a bioetanol označované ako biopalivá prvej generácie. Kvalita bionafty je rozhodujúca pre zabezpečenie dobrého spaľovania a pre zachovanie integrity motora. Olej ako surovina máva nízky obsah anorganických nečistôt ale biopalivá je potrebné analyzovať na prítomnosť kontaminantov zanesených z výroby. Táto štúdia opisuje vývoj metódy na analýzu vzoriek bionafty získanej z rôznych surovín pomocou ICP-OS v súlade s ASTM D6751 a EN14214. Analyzovali sa dve vzorky B100 z dvoch rôznych vstupných surovín. Vzorky boli použité bez ďalšieho čistenia a zriedené vysokočistým petrolejom. Merania boli vykonané s PerkinElmer Optima 7300 DV ICP-OES (PerkinElmer Inc. Shelton, CT, USA) vybaveného softvérom WinLab32 pre ICP pre simultánne merania všetkých vlnových dĺžok požadovaných analytov. Pre vysokovýkonnú automatizovanú analýzu bol použitý autosampler PerkinElmer S10. Pre kontrolu kvality boli vzorky spikeované. Vo vzorkách boli analyzované P, Na, K, Ca, Mg. Z nameraných výsledkov vyplýva, že Optima 7300 DV ICP-OES môže byť úspešne využitá pre rutinnú kontrolu vzoriek bionafty, pretože poskytuje výborné detekčné limity, vynikajúcu správnosť a dobrú opakovateľnosť.

Analýza frakovacích kvapalín s Optima 8300 ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Zloženie frakovacích kvapalín sa veľmi líši v závislosti na geológii oblasti, kde sa pracuje. Obsahujú vysokú hladinu rozpustených látok, v dôsledku čoho je náročnosť ich analýzy vysoká. Je dôležité stanoviť obsah kovov v týchto roztokoch pred aj po ich použití. Tieto analýzy sa používajú na hodnotenie koľkokrát môžu byť roztoky znovu použité a pre opatrenia, ktoré je potrebné zaistiť za účelom ich bezpečnej likvidácie. Alikvotné časti vzoriek boli odobraté spod organickej vrstvy nachádzajúcej sa na povrchu. Skladali sa z frakovacích tekutín získaných z viacerých miest a boli odobraté pred a po použití. Bolo v nich analyzovaných 18 prvkov uvedených v tabuľke. Všetky analýzy boli vykonané na Optima 8300 ICP-OES. Kombináciou rozprašovača PFA-ST a C2 duálnej cyklónovej hmlovej komory sa utvoril veľmi jemný aerosól. Vzhľadom k vysokému obsahu solí vo vzorkách bol použitý zvlhčovač argónu, aby sa zabránilo nahromadeniu soli v rozprašovači a vstrekovacích špičkách. FLAT Plate plazmová technológia umožňuje pracovať pri nízkom prietoku argónu. Horák Hybrid XLT PerkinElmer je robustnejší ako bežné kremenné horáky, čo má za následok výrazne dlhšiu životnosť pri analýze zložitých vzoriek. Správnosť metódy bola overená spikeovaním vzoriek a meraním návratnosti, ktoré sa pohybovali v rozmedzí ±15%.

Search