This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza stopových prvkov v pitnej vode s Optima 7000 DV ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

S rozvojom baníctva, hutníctva a ďalších priemyselných činností sa v sladkovodných prameňoch stále častejšie nachádzajú ťažké kovy, čo môže mať za následok vážne ohrozenie zdravia ľudí a ohrozenie životného prostredia. Znečistením ťažkými kovmi ako Cd, Pb je ovplyvnená nielen produktivita  plodín, ale aj kvalita ovzdušia a vodných plôch a je ohrozené prostredníctvom potravinového reťazca zdravie a život zvierat a človeka. Regulačné orgány (napr. U.S. EPA) stanovili maximálne hodnoty kontaminantov v pitnej vode, čo vyžaduje ich pravidelné sledovanie vo vodovodnej vode. Všetky prvky vo vzorkách (As, Cd, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) boli merané Perkin Elmer Optima 7000DV (Shelton, CT, USA), vybaveným softvérom WinLab32.  Axiálne usporiadanie plazmy umožňuje ultrastopovú analýzu. Vstupná vzorkovacia jednotka zahŕňala cyklónovú hmlovú komoru a Meinhard rozprašovač, ktorý poskytuje vynikajúcu citlivosť a presnosť, Na validáciu metódy boli použité CRM 1643 NIST a CRM TMDW –B. Z nameraných výsledkov je preukázané, že Optima 7000 DV ICP-OES s cyklónovou hmlovou komorou a Meinhard rozprašovačom je vhodná pre  analýzu vzoriek životného prostredia s dobrou správnosťou, presnosťou, robustnosťou a rýchlosťou a teda spĺňa požiadavky stanovené pre analýzu vody.

ICP-OES analýza FeCr zliatin pripravených tavením s peroxidom sodným

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Zliatiny železa s dostatočným množstvom jedného alebo viacerých ďalších prvkov (V, Mo, Cr) sú dôležité ako zdroj rôznych kovových prvkov pri výrobe všetkých typov ocelí. Prítomnosť nežiaducich prímesí v kove a troske môže ovplyvniť reakčnú teplotu a prímesi spúšťajú ich vlastné nežiaduce reakcie. Chemické analýzy chrómovej rudy a výrobkov z nej sú povinné pre posúdenie jej kvality a pre optimalizáciu výroby nerezovej ocele. Tiež je potrebná analýza odpadových produktov pre optimalizáciu návratnosti chrómu a ďalších prísad. Vzorky FeCr boli pripravené tavením s peroxidom sodným a analyzované s PerkinElmer Optima 8300 ICP-OES s jednoštrbinovým blokovým horákom, rozprašovačom Seaspray a cyklónovou hmlovou komorou. Kombináciou SCD detektora a Echelle optického systému je možné meranie všetkých prvkov súčasne. Flat Plate technológia poskytuje operačný systém z nízkym prietokom, ktorý nevyžaduje chladenie cievky a je schopný prevádzky pri nízkom plazmovom prietoku argónu 8 l/min. Symetria a stabilita doskovej plazmy v spojení s novou geometriou horáka umožňuje vysokú úroveň stability a presnosti.

Zvýšenie priepustnosti vzoriek pitnej vody a odpadných vôd s ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Analýza pitnej vody a odpadových vôd kontaminovaných stopovými kovmi je dôležitým krokom k zabezpečeniu ľudského zdravia a zdravého životného prostredia. Jedným zo spôsobov ako zvýšiť produktivitu analýz kovov je použitie sofistikovanejšieho automatizovaného systému zavádzania vzorky. Táto práca opisuje spojenie Optima 7300DV s ESI SC FAST systémom. Systém zavádzania vzorky SC-FAST sa skladá z autosamplera, vzorkovacej slučky, vákuovej pumpy, 6-portového prepínacieho ventila a rozprašovača s vysokou účinnosťou. Výhodami FAST systému sú vyššia priepustnosť vzoriek, zníženie pamäťového efektu a možnosť on-line pridávanie vnútorných štandardov. Na všetky analýzy bol použitý Optima 7300 DV (PerkinElmer, Shelton., Ct) s SC-FAST (Elemental Scientific Inc., Omaha, NE). FAST systém je riadený softvérom Optima WinLab32.

Analýza kovov v odpadových vodách s využitím ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Analýza pitnej vody a odpadových vôd kontaminovaných stopovými kovmi je dôležitým krokom k zabezpečeniu ľudského zdravia a zdravého životného prostredia. V závislosti od počtu prvkov , ktoré je potrebné merať a od počtu vzoriek sa volí najvhodnejšia technika. ICP-OES má dobrú zhodu s požiadavkami mnohých laboratórií na produktivitu a vyžaduje iba mierne investície. EPA vyvinula 2 metódy pre analýzu odpadových vôd pomocou ICP-OES (200.7 a 200.5). Boli analyzované 2 vzorky odpadových vôd z automobilového priemyslu a jedna vzorka vodovodnej vody. Všetky boli premiešané, okyslené HNO3 a HCl , objem vzorky sa znížil asi na 20 ml zahrievaním bez varu, následne sa vzorka ochladila, doplnila vodou na 50 ml a nechala cez noc usadiť. Všetky merania boli uskutočnené s PerkinElmer Optima 7300 DV ICP-OES vybaveným softvérom WinLab32 pre simultánne meranie všetkých vlnových dĺžok. Kombináciou SCD detektora a Echelle optického systému je možné meranie všetkých prvkov súčasne. ICP horák je fyzicky uložený vo vodorovnej polohe, čo umožňuje pracovať s plazmou v axiálnom aj radiálnom usporiadaní.

Charakterizácia stopových kovov v pôdach s použitím Optima 7300 DV ICP-OES

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Analýza mikroživín v pôde je čoraz dôležitejšia, pretože ich dostupnosť v nej zaisťuje vyššiu produktivitu poľnohospodárstva. Testy pôdy sú zamerané najmä na obsahy K, Ca, Mg, v suchších oblastiach na obsahy stopových prvkov ako Fe, Zn, Mn a Cu. Pôdy v dôsledku zvýšenej priemyselnej činnosti a manipulácie s odpadmi sú čoraz viac kontaminované toxickými ťažkými kovmi (Cd, Cr, Pb). ICP-OES sa využíva ako rýchla viacprvková technika, ktorá je robustná a zvláda vyšší rozpustený obsah pevných látok. Pôdne vzorky (záhradná pôda a pôda z farmárskeho pozemku) boli rozomleté, preosiate a rozložené vysokotlakým mikrovlnným systémom Anton Paar Mikrowave 3000, čím sa výrazne zabránilo stratám prchavých analytov a znížil sa čas potrebný na prípravu vzoriek. Merania boli vykonané s PerkinElmer Optima 7300DV OCP-PES (Shelton, CT, USA), vybaveným softvérom WinLab32 verzia 4.0 ICP pre súčasné meranie všetkých vlnových dĺžok požadovaných analytov. Optima 7300 DV kombinuje detektor SCD a Echelle optický systém, čo umožňuje meranie všetkých vlnových dĺžok súčasne.

Search