This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Kvantifikácia zmien v hladinách CD28 a CTLA-4 v mononukleárnych bunkách periférnej krvi pomocou technológie AlphaLISA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Imunoterapia využíva imunitný systém na zlepšenie a nasmerovanie protinádorových odpovedí pri liečbe rakoviny. Jedným z prístupov k imunoterapii je modulácia imunitných kontrolných bodov, ktoré sú rozhodujúce pri regulácii stupňa a trvania reakcií imunitného systému. Monitorovanie hladín CD28 a CTLA-4 na T-bunkách umožňuje presné rozpoznanie akýchkoľvek zmien v rovnováhe takéhoto imunitného kontrolného bodu a môže poskytnúť prístup k štúdiu účinku rôznych imunostimulantov a imunosupresív na rovnováhu CD28 a CTLA-4. Dôležitosť CTLA-4 pri udržiavaní rovnováhy imunitného systému sa javí ako silný kandidát na sledovanie, aby sme lepšie porozumeli reakciám imunitného systému, ktoré môžu viesť k vývoju lepšej imunoterapie.

Výskum absorbcie cisplatinu v rakovinových bunkách vaječníkov hodnotených metódou „single cell ICP-MS“

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Výskum popisuje metódu single cell ICP-MS, ktorá bola požitá na skúmanie bunkovej absorpcie cisplatiny na úrovni jednej bunky za pomoci prístroja NexION® ICP-MS spoločnosti PerkinElmer s použitím softvérového modulu pre zber a spracovanie údajov Syngistix ™ Single Cell Application Software. Cisplatina, karboplatina a oxaliplatina sú najpoužívanejšie lieky používané samotatne alebo v kombinácii s inými chemoterapeutikami na liečbu niektorých nádorových ochorení. Účinnosť cisplatiny je v schopnosti viazať sa na molekulu DNA, čo vedie k aduktom DNA-platina (Pt), ktoré ju ohýbajú. Bunky musia opraviť vzniknuté poškodenie na molekule DNA, inak sa replikácia DNA zablokuje, čo následne vedie k bunkovej smrti. Mnoho druhov rakoviny je na začiatku citlivých na liečbu na báze platiny, avšak pacienti sa často dostávajú do relapsu s nádormi vykazujúcimi rezistenciu na ďalšiu liečbu cisplatinou.

Analýza vitamínov rozpustných vo vode v dojčenskej výžive pomocou UHPLC-MS/MS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Vo vode rozpustné vitamíny, predovšetkým komplex vitamínov B sú súčasťou mnohých potravín, najmä dojčenskej výživy. Vzhľadom na to, že odporúčané denné dávky sú stanovené Food and Drug Admistration(FDA), výrobcovia potravín aj nezávislé testovacie laboratóriá musia byť schopné kvantitatívne overiť obsah vitamínov v týchto výrobkoch. Pri analýze obohatených potravín to môže byť problém, kvôli širokému rozsahu koncentrácie vitamínov. V tejto práci bola predstavená metóda LC-MS/MS na kvantitatívnu analýzu B-vitamínov v jednom cykle. Boli analyzované vitamíny B1(tiamín), B2(riboflavín), B3(niacín), B3(niacínamid), B6(pyridoxín). B7(biotín), B9kyselina listová) a vitamín B12 s použitím troch vnútorných štandardov. Na extrakciu vitamínov s dojčenskej výživy sa použila jednoduchá extrakcia kvapalina-kvapalina. Pre chromatografickú separáciu bol použitý PerkinElmer AltusTM UPLC vrátane modulu pre rozpúšťadlá/vzorky Altus A-30, integrovaného vákuového odplyňovača a ohrievača kolóny. Na detekciu bol použitý PerkinElmer QSightTM 210 MS/MS dstektor.

Fluorescencia, ktorá predčí vaše očakávania

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ak hľadáte vysoko výkonné a jednoducho ovládateľné zariadenie, ktoré vám pomôže dosiahnuť rýchle a presné výsledky, predstavujeme vám najnovšie fluorescenčné spektrometre FL 6500 ™ a FL 8500 ™ spoločnosti PerkinElmer, ktoré to v rôznych typoch laboratórií skutočne vedia. Nielen vo výskume bunkovej biológie, molekulárnej biológie, imunológie, enzýmológie a analýze proteínov, ale aj vo farmaceutickom, potravinárskom, chemickom, priemyselnom či poľnohospodárskom a environmentálnom odvetví, je fluorescenčná spektroskopia žiadanou rýchlou a presnou metódou analyzovania vzoriek.

Analýza porcelánu pomocou STA 8000 Simultaneous Thermal Analyser

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kvalita keramiky závisí od fyzikálneho a chemického správania sa zložiek počas vypaľovacieho procesu. STA analyzuje zmenu hmotnosti a prenos energie do alebo zo vzorky, pri regulovanej zmene teploty. Model STA 8000 PerkinElmer Inc. kombinuje široký teplotný rozsah diferenčného tepelného analyzátora (DTA) s citlivou schopnosťou merania hmotnosti na úrovni mikrogramov termogravimetrickým analyzátorom (TGA). Hmotnosť vzorky sa pohybuje od niekoľkých miligramov po zlomok gramu a teplotný rozsah od teploty okolia po 16000 C, čo je výrazne vyššie ako teplota vypaľovania hliny. Pre zobrazené údaje bola použitá rýchlosť ohrevu 10 alebo 20 stupňov za minútu a atmosféra bola riedená dusíkom. Typická analýza suchej porcelánovej hliny pomocou STA je znázornená na obr. 2, ktorá ukazuje zmenu úbytku hmotnosti na jednej osi a na druhej tepelný tok pri použití bežnej DTA a Heat Flux DSC endotermickou zmenou nadol. Počiatočný proces endotermickej straty hmotnosti je spôsobený dehydroxyláciou kaolinitu za vzniku metakaolinitu. V STA kvantifikácia tejto transformácie umožňuje relatívne stanovenie kaolinitu, primárnej zložky v porcelánovej hline. Toto sa uskutočnilo porovnaním s podobnou analýzou komerčne rafinovaného kaolínu.

Search