This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza vanádu, niklu, sodíka a železa vo vykurovacích olejoch s použitím plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Elementárna analýza vykurovacieho oleja je veľmi dôležitá z hľadiska posudzovania jeho kvality. Optická emisná spektroskopia môže byť preferovanou technikou, pretože je  možné týmto spôsobom stanoviť viac prvkov v jednom kroku analýzy, ale plameňová AAS je stále veľmi rýchla a efektívna  metóda za menšie finančné náklady. Na analýzu bol použitý CRM NIST1634c Stopové prvky vo vykurovacom oleji. Vzorka aj štandardy boli pripravené zriedením rafinovaným petrolejom a analýzy boli vykonané pomocou Perkin Elmer PinAAcle 900T spektrometra, pracujúceho v plameňovom režime, vybavenom horákom z nerezovej ocele s Kalrez o-krúžkom a odpadným sifónom odolnými proti rozpúšťadlám. Pre všetky analýzy okrem vanádu bol použitý plameň acetylén-vzduch, pre vanád plameň acetylén-oxid dusný. Výsledky analýz potvrdili vhodnosť metódy pre stanovenie V, Ni,  Na a Fe vo vykurovacích olejoch. PinAAcle  900T je veľmi dobrou voľbou pre analýzu ropných produktov, ponúka rýchlu analýzu vzorky, presnosť, jednoduché ovládanie, malý pamäťový efekt a nízku cenu oproti ICP prístrojom.

Stanovenie toxických, stopových a esenciálnych prvkov v potravinových matriciach pomocou THGA s pozdĺžnou Zeemanovou korekciou pozadia

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Prítomnosť stopových prvkov v potravinách má vplyv na zdravie spotrebiteľov. Expozícia  ťažkými kovmi môže viesť k poškodeniu životne dôležitých orgánov, preto je dôležité sledovať ich obsahy. Bolo analyzovaných päť rôznych NIST SRM (odtučnené mlieko, špenát, tkanivo mušlí, hovädzia svalovina a kukuričné otruby). Vzorky boli mineralizované pomocou mikrovlnného rozkladného systému Multiwave 3000, vybaveného rotorom 16HF100. Všetky namerané údaje boli získané z atómového absorpčného spektrometra v režime grafitovej pece Perkin ElmerPinAAcle900T s priečne vyhrievaným  atomizérom a s pozdĺžnou Zeemanovou korekciou pozadia, ktorá  je veľmi vhodná pre vzorky s komplikovanou matricou. Boli stanovované obsahy As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, výťažnosti sa pohybovali v rozmedzí 90-110%, čím sa potvrdila vhodnosť použitia Multiwave 3000, ktorým je možné vykonať úplný rozklad vzoriek a tiež to, že pomocou AAS PinAAcle 900T je možné dosiahnuť správne výsledky na koncentračnej úrovni ppb.

Analýza základných prvkov v pive atómovou absorpčnou spektrometriou s AAS PinAAcle 900

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Koncentrácia anorganických zložiek v pive sa môže líšiť v závislosti od surovín a pivovarníckych postupov. Poznať obsah a kvalitatívne zloženie anorganických zložiek obsiahnutých v pive je dôležité, pretože môžu mať vplyv na jeho chuť, farbu, stabilitu, ale aj zdravie konzumenta. Bolo zanalyzovaných 5 vzoriek fliaš a 6 vzoriek plechoviek piva.Vzorky boli zbavené CO2 v ultrazvukovej vani, okyslené HNOa analyzované atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmerPinAAcle900T v plameňovom usporiadaní vybaveným vysokocitlivým rozprašovačom. Vo vzorkách piva boli stanovované obsahy Cu, Fe, Zn, Mn, Al, Ca a Na. Správnosť metódy bola overená spikeovaním vzoriek. Namerané výsledky potvrdzujú správnosť nameraných obsahov prvkov v pivePinAAcle 900 v plameňovom usporiadaní.

Stanovenie olova a kadmia v potravinách atómovou absorpčnou spektroskopiou s grafitovou pecou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Aj keď obsah ťažkých kovov v potravinách býva zvyčajne na veľmi nízkej úrovni, dlhodobá expozícia spôsobená konzumáciou kontaminovaných potravín môže mať vplyv na ľudské zdravie. Kadmium a olovo patria medzi hlavné toxické prvky, preto musia byť ich obsahy v potravinách monitorované. Najväčší problém pri analýzach týchto kovov sú ich veľmi nízke koncentrácie vo vzorkách so zložitou matricou. V dôsledku rýchleho vývoja prístrojovej techniky za posledné roky,  AAS s grafitovou pecou  poskytuje spoľahlivejšie výsledky a nižšie detekčné limity pri stanoveniach stopových obsahov Cd a Pb. Na všetky analýzy bol použitý atómový absorpčný spektrometer  Perkin Elmer PinAAcle 900HA s grafitovou pecou s korekciou pozadia pomocou deutériovej lampy. Vzorky boli pred upravené mikrovlnným rozkladným spôsobom a analyzované GFAAS. Výťažnosť bola kontrolovaná pomocou štandardných prídavkov ku každej vzorke. Výsledky analýz preukázali, vhodnosť použitia PinAAcle 900HA pre dosiahnutie spoľahlivých výsledkov na stanovenie  obsahov Cd a Pb v rôznych potravinových matriciach.

Analýza stopových prvkov v pôde pomocou atómového absorpčného spektrometra AA800

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pôda sa využíva v poľnohospodárstve, kde slúži ako primárny základ živín pre rastliny a tiež ako základ pre väčšinu stavebných projektov. Analýza pôdy určuje aktuálny stav jej úrodnosti a poskytuje informácie potrebné na jej optimálne udržanie. Boli odobraté 3 reprezentatívne vzorky pôdy, ktoré boli jemne zomleté a pred upravené dvomi spôsobmi: extrakciou Mehl-l a mikrovlnným rozkladom v mikrovlnnej peci PerkinElmer Multiwave 3000 v súlade s metódou EPA 3052. Meranie bolo vykonané atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer AAnalyst800 v plameňovom usporiadaní s dvojlúčovým optickým systémom a polovodičovým detektorom, ktoré poskytujú  vynikajúci pomer signálu a šumu, s korekciou pozadia pomocou deutériovej lampy a s rozprašovačom odolným proti korózii, ktorý môže byť použitý pre roztoky obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú. Vo vzorkách pôdy boli analyzované Cu, Fe, Mn, K, Na, Mg a Zn. Na overenie správnosti metódy boli použité CRM riečny sediment a pôdny roztok. Extrakcia Mehl poskytla údaje o množstve extrahovateľných stopových prvkov v pôde. Ak je potrebné poznať celkový obsah kovu, je preferovaný mikrovlnný rozklad. Výťažnosť pre oba CRM bola veľmi dobrá, čím sa potvrdila vhodnosť požitia PrekiElmer/Anton Paar Multiwave3000 mikrovlnného rozkladného systému pre mineralizáciu vzoriek a atómového absorpčného spektrometra pre ich analýzu.

Search