This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Analýza Pb, Cd a As v čajových lístkoch pomocou Atómovej absorpčnej spektrometrie s grafitovou pecou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Čaj je bohatý na stopové anorganické prvky, ktoré majú pozitívny vplyv na ľudské zdravie, ale môžu byť v ňom prítomné aj toxické prvky zo znečistenej pôdy požívaním pesticídov alebo priemyselných hnojív. Vzhľadom na veľké množstvo spotrebovaného čaju je dôležité poznať obsahy toxických kovov. Boli analyzované 3 vzorky čajových lístkov. Veľkým problémom tohto stanovenia sú veľmi nízke obsahy týchto kovov v zložitej matrici.  Rozklad vzoriek sa uskutočnil  mikrovlnným rozkladným spôsobom. Vzorky boli analyzované atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer PinAAcle900T s priečne vyhrievaným atomizérom, ktorý zabezpečuje rovnomerné rozloženie .teploty po celej dĺžke grafitovej kyvety, čím sa odstráni pamäťový efekt, so Zeemanovou korekciou pozadia. Na meranie boli použité pyrolyticky potiahnuté THGA kyvety s end caps. PinAAcle spektrometer vyžíva na sledovanie dávkovania vzorky do kyvety vstavanú kameru.  Na overenie správnosti metódy bol použitý CRM NIST 1568 s obsahom stopových prvkov v ryžovej múke. Výsledky analýz potvrdili vhodnosť popísanej metódy pre stanovenie  As, Cd, a Pb v čajových lístkoch.

Analýza Cu, Fe a Mn vo víne s FAST AAS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

S rastúcou spotrebou vína v Číne sú realizované nariadenia týkajúce sa požiadaviek na jeho kvalitu. Ca, Fe a Mn sa prirodzene vyskytujú v hrozne a teda aj vo víne z neho vyrobenom. Koncentrácia týchto prvkov sa môže líšiť v závislosti od regiónu, z ktorého hrozno pochádza, ale aj od odrody a prítomnosti živín v pôde a tiež od výrobného procesu, ktorým je víno vyrobené. Vzhľadom na tento fakt producenti a vývozcovia vína  majú záujem o jednoduché a vhodné metódy na stanovenie týchto prvkov. Cu, Fe, a Mn boli analyzované v 9 vzorkách vína atómovým absorpčným spektrometrom PerkinElmer PinAAcle 900T pracujúcim v plameňovom režime s použitím FAST Flame 2 príslušenstva,  ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt.Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah. Každá vzorka bola spikeovaná  na úrovniach nad i pod hodnotami detekčného limitu. Výťažnosti sú pre všetky vzorky v rozmedzí 10%. Táto práca preukázala, že pomocou AA spektrometra PinAAcle900T je možné správne zanalyzovať Cu, Fe, Mn, v rôznych vzorkách vína na koncentračných úrovniach, ktoré určujú predpisy pre dovážané víno do Číny. Použitie FAST Flame 2 minimalizuje chyby spôsobené užívateľom pri riedení a tvorbe kalibračných roztokov.

Analýza mikronutrientov v ovocnom džúse pomocou rýchlej Flame Sample Automation, pre zvýšenie priepustnosti vzoriek

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ovocné šťavy sú chutná a všeobecne výživnejšia alternatíva sýtených nápojov. Na trhu existuje veľký výber týchto produktov. Je nevyhnutné v nich kvantifikovať  obsah jednotlivých komponentov, ako aj obsah stopových prvkov z kvalitatívnych dôvodov a tiež aj pre bezpečnosť spotrebiteľov. Pre stanovenie stopových prvkov je plameňová atómová absorpčná spektrometria k ICP-OES atraktívnou alternatívou. Keďže pri plameňovej AA sa stanovuje každý prvok vo vzorke  zvlášť, rýchlosť analýzy môže byť vyriešená  automatizáciou, čo umožní vysokú priepustnosť vzoriek. Na analýzu boli vybrané produkty vyrobené zo 100%-ných ovocných štiav. Boli v nich merané prvky Cu, Fe, Mg, Mn, K, Zn, Na a Ca. Po okyslení boli šťavy analyzované atómovým absorpčným spektrometrom  PerkinElmer PinAAcle900T pracujúcim v plameňovom režime s príslušenstvom FAST Flame 2, ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt.

Analýza stopových prvkov v pitnej vode pomocou FAST Flame Sample Automation, pre zvýšenie priepustnosti vzoriek

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Kvalita vody je trvalým problémom na celom svete. Komunálne balená voda musí spĺňať normy a je nutnosťou dbať o to, aby sa neprekračovali prípustné limity. V oblastiach, kde jednoduchosť, dostupnosť a náklady pre sledovanie jednotlivých parametrov sú hlavným cieľom, plameňová AA môže byť užitočným nástrojom pre monitoring anorganických nečistôt vo vode. Vo vzorkách pitnej vody boli analyzované Mg, Fe, Cu, Zn a Ca. Všetky analýzy boli uskutočnené PerkinElmer PinAAcle900T spektrometrom pracujúcim v plameňovom režime s použitím FAST Flame 2 príslušenstva,  ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera, peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah. Všetky vzorky boli okyslené s HNO3 a merané priamo bez ďalšej pred úpravy. Do vzoriek boli pridané prvky s koncentráciou hlboko pod limitnými hodnotami platných právnych predpisov, aby sa preukázala správnosť metódy pre nižšie koncentračné úrovne ako limitné.

Analýza mikronutrientov vo fortifikovaných raňajkových cereáliách pomocou mikrovlnného rozkladu a FAST Flame Automation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obohatené raňajkové cereálie môžu byt jednoduchou a rýchlym variantom výživného jedla. Pre kontrolu kvality a tiež pre sledovanie výrobného procesu je nutné sledovanie obsahu stopových prvkov v obilninách. Jednoduchosť a rýchlosť prevádzky plameňovej atómovej spektrometrie ponúka atraktívnu alternatívu k ICP-OES. Hoci vzorky s plameňovou AA je potrebné analyzovať viackrát, ich vysokú priepustnosť môže vyriešiť systém automatizácie, čím sa doba analýzy významne skráti. Vo vzorkách cereálií boli analyzované Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, K, Na a Ca. Na ich pred úpravu bol použitý mikrovlnný rozkladný systém Titan MPS. Analýzy boli uskutočnené plameňovým absorpčným spektrometrom PinAAcle 900 v plameňovom usporiadaní s FAST Flame  2 príslušenstvom, ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera , peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah.

Search