This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Analýza mikronutrientov vo fortifikovaných raňajkových cereáliách pomocou mikrovlnného rozkladu a FAST Flame Automation

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Obohatené raňajkové cereálie môžu byt jednoduchou a rýchlym variantom výživného jedla. Pre kontrolu kvality a tiež pre sledovanie výrobného procesu je nutné sledovanie obsahu stopových prvkov v obilninách. Jednoduchosť a rýchlosť prevádzky plameňovej atómovej spektrometrie ponúka atraktívnu alternatívu k ICP-OES. Hoci vzorky s plameňovou AA je potrebné analyzovať viackrát, ich vysokú priepustnosť môže vyriešiť systém automatizácie, čím sa doba analýzy významne skráti. Vo vzorkách cereálií boli analyzované Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, K, Na a Ca. Na ich pred úpravu bol použitý mikrovlnný rozkladný systém Titan MPS. Analýzy boli uskutočnené plameňovým absorpčným spektrometrom PinAAcle 900 v plameňovom usporiadaní s FAST Flame  2 príslušenstvom, ktorý je kombináciou vysokorýchlostného autosamplera , peristaltickej pumpy a prepínacieho ventilu, čo umožňuje rýchly preplach, krátku dobu stabilizácie signálu a neuplatňuje sa žiadny pamäťový efekt. Týmto zariadením je možné vykonať kalibráciu riedením kalibračných bodov z jedného roztoku a tiež riedenie vzoriek, ktorých hodnoty koncentrácií sú mimo kalibračný rozsah.

Analýzy arzénu, kadmia a olova v čínskej zmesi korenín s použitím AAS s elektrotermickou atomizáciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Korenie spolu s bylinkami sa hojne využíva ako na kulinárske účely, tak v ľudovom liečiteľstve. Prítomnosť toxických ťažkých kovov ako je As, Cd a Pb v korení má nepriaznivý vplyv  na ľudské zdravie, preto je nutné sledovať ich obsah. Cieľom tejto práce je analyzovať hladiny toxických ťažkých kovov (As, Cd. Pb) v korení, ktoré je dostupné na miestnych trhoch v Číne pomocou GFAAS.  Analyzovali sa 4 vzorky práškového korenia. Pred úprava vzorky bola vykonaná  vysokotlakým mikrovlnným rozkladom  Multiwave 3000 PerkinElmer/Anton PAAR. Meranie bolo uskutočnené  atómovým absorpčným spektrometrom AAnalyst800  s elektrotermickou atomizáciou so Zeemanovou korekciou pozadia na grafitovej kyvete s integrovanou L`vovskou platformou. Na overenie správnosti metódy boli použite CRM NIST 1573 paradajkové lístie, CRM GBW10016 čajové lístky a CRM GBW 0901 ľudské vlasy. Výsledky analýz potvrdili správnosť vyvinutej metódy.

Analýza kovov v detských potravinách a šťavách pre ochranu citlivej skupiny obyvateľstva

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Dojčatá a malé deti vzhľadom na ich malú hmotnosť sú vysoko citlivé na prítomnosť ťažkých kovov v potravinách. Už nízka hladina kontaminácie detských potravín môže byť pre ne toxická. Táto práca popisuje meranie toxických kovov pri nízkych koncentráciách metódou AAS a ICPMS. Boli analyzované rôzne vzorky ovocných štiav a džúsov. Po mikrovlnnom rozklade vzoriek Multiwave 3000 bol nameraný As atómovým absorpčným spektrometrom AAnalyst 800 s grafitovou pecou so Zeemanovou korekciou pozadia. Rovnaké vzorky boli merané aj metódou ICPMS s DRC celou. Pri týchto nízkych koncentráciách výsledky meraní oboch techník vykazujú dobrú zhodu. Pri GFAA sú detekčné limity dostatočne nízke na to, aby mohla byt táto technika využitá pre stanovenie kontaminantov a je cenovo dostupná pre malé laboratóriá. ICPMS poskytuje vynikajúce detekčné limity a možnosť merania viacerých prvkov v jednom kroku.

Stopová analýza prvkov v  jedlých olejoch atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pecou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Sledovanie anorganického profilu olejov je dôležité pre ich nutričnú hodnotu, ale aj pre kontrolu prítomnosti toxických látok, ktoré sa mohli do nich dostať z výrobného procesu, napríklad použitím katalyzátorov. Vhodnou metódou pre stanovenie stopových prvkov je atómová absorpčná spektrometria s grafitovou pecou, pre jej vysokú selektivitu, citlivosť a schopnosť ich stanovenia v rôznych matriciach. V rôznych vzorkách jedlých olejov(sójový, kokosový a slnečnicový) boli stanovované obsahy Fe, Cu, Mn, Ni, Cr, As, Cd, Pb, Se, Zn. Rozklad vzoriek bol uskutočnený mikrovlnným rozkladným spôsobom pomocou Multiwave 3000 PerinElmer/Anton Paar. Vzorky boli analyzované atómovým absorpčným spektrometrom AAnalyst800 s priečne vyhrievaným atomizérom, Zeemanovou korekciou pozadia na grafitovej kyvete s integrovanou L`vovskou platformičkou. Na overenie správnosti metódy bol použitý CRM so známym obsahom stopových prvkov vo vysokočistom sójovom oleji. Metoda vzhľadom na výťažnosť, ktorá sa pohybovala  pre referenčný materiál v rozsahu 91-107 percent, je použiteľná pre analýzy rôznych druhov jedlých olejov.

Analýza celkového obsahu ortuti v čínskej zmesi korenín s vyžitím Flow Injection Cold Vapor atómovou absorpčnou spektrometriou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Korenie sa využíva ako  potravinová zložka na zlepšenie vône a chuti a tiež aj v ľudovom liečiteľstve. Ťažké kovy vyskytujúce sa v týchto komponentoch majú významný pozitívny aj negatívny vplyv na ľudský organizmus. Niektoré (Fe, Cu, Zn) majú priaznivý vplyv, iné ako Hg sú pre ľudské telo toxické. Vzhľadom na tento fakt je veľmi dôležité poznať obsah Hg v týchto potravinových zložkách. Boli analyzované 4 vzorky korenia zakúpené v čínskom supermarkete. Pred úprava bola vykonaná mikrovlnným rozkladom a meranie ortuti bolo uskutočnené technikou studených pár  (FI-CVAAS) atómovým absorpčným spektrometrom AAnalyst 800 s príslušenstvom FIAS 400. Tak isto boli upravované aj CRM a slepé vzorky. Nízke detekčné limity ukázali, že FIAS 400 spolu s AAnalyst 800 môže byť použitý pre analýzu extrémne nízkych koncentrácií ortuti v zložitých matriciach. Výsledky spike-recovery  ukázali, že matrica neprispieva ku výsledku analýz aj pri veľmi nízkych koncentráciách.

Search