This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Stanovenie olova a iných toxických kovov v hračkách pomocou XRF skríningu a ICP-OES kvantitatívnej analýzy

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Od roku 2007 do roku 2008 klesol počet hračiek stiahnutých z trhu pre prekročenie amerických limitov pre obsah olova o 43%. Napriek tomu to reprezentuje stále takmer 300 000 individuálnych produktov predstavujúcich riziko pre deti, ktoré sú im vystavené. V súčasnosti sa na testovanie hračiek používa metóda EN-71 a ASTM® 963, ktorá spočíva v namočení hračky do zriedeného roztoku kyseliny chlorovodíkovej pri teplote ľudského tela a zmeraní dostupného množstva olova v roztoku. Ak je obal resp. povrchová vrstva separovateľná, ,môže byť pre porovnanie s prípustnými limitmi celá podrobená analýze na stanovenie obsahu olova. Na tieto analýzy sú vhodné viaceré techniky ako atómová absorpčná spektroskopia (AAS), plazmou indukovaná optická emisná spektroskopia (ICP-OES) a plazmou indukovaná hmotnostná spektroskopia (ICP-MS).

Stanovenie ľahkých uhľovodíkov vo finálnych palivových produktoch pomocou plynového chromatografu Clarus 680 s technológiou Swafer

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Moderné palivá obsahujú značné množstvo etanolu a iných aditív, ktoré môžu interferovať s už existujúcou metódou na stanovenie uhľovodíkov, a preto bolo potrebné vyvinúť nové alternatívne metódy na stanovenie ľahkých uhľovodíkov. ASTM® testovacia metóda D2427-06 je navrhnutá na stanovenie obsahu uhľovodíkov C2 – C5 v palivách. Je to metóda, ktorá využíva náplňovú kolónu a mechanické ventily na techniky backflush a foreflush potrebné na odseparovanie prchavých uhľovodíkov zo vzorky. Táto metóda bola čiastočne modifikovaná a vylepšená vďaka modernej technológii Swafer. Kombinácia modernej kapilárnej kolóny a technológie Swafer zlepšila kvalitu dát a zredukovala čas potrebný na analýzu. Okrem toho je táto metóda vhodná aj na stanovenie vyšších uhľovodíkov zvýšením dĺžky trvania backflush.

Stanovenie toxických, stopových a esenciálnych prvkov v potravinových matriciach pomocou THGA AAS

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Prijímanie stopových prvkov z potravy môže byť prepojené s výživou, ochoreniami a fyziologickým vývojom. Či už sú potrebné pre adekvátnu nutričnú hodnotu alebo obsahujú toxické prvky, prítomnosť majoritných a minoritných prvkov v potrave je nutné monitorovať pre lepšie posúdenie ich vplyvu na zdravie spotrebiteľov. Akútne alebo chronické vystavenie ťažkým kovom môže viesť k poškodeniu funkcie nervového systému a má škodlivé účinky na životne dôležité orgány. Laboratóriá zamerané na kontrolu kvality potravín vykonávajúce tieto analýzy sú často vysoko transparentné zariadenia a preto vyžadujú detekčný prístroj, ktorý je efektívny a šetrí náklady. Atómová absorpčná spektrofotometria s grafitovou pieckou (GFAAS) poskytuje možnosť vysušiť a atomizovať celú napipetovanú vzorku vo viac kontrolovanom prostredí grafitovej tubičky.

ASTM D-7575 - rýchla, ekologická FT-IR metóda na testovanie kontaminácie vody uhľovodíkmi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

V minulosti boli metódy infračervenej spektroskopie často používané na stanovenie ropy, tukov a uhľovodíkov vo vodných vzorkách. IČ spektroskopia dovoľuje rýchle a ľahké merania tohto typu vzoriek. Keďže Montrealský protokol z roku 1989 zakazuje používanie chlórovaných rozpúšťadiel, väčšina IČ metód obnášala extrakciu uhľovodíkov vo vodných vzorkách za použitia tetrachlórmetánu (CCl4) ako extrakčného činidla, bolo potrebné vyvinúť alternatívne metódy. Tento článok opisuje novú IČ metódu bez rozpúšťadla ASTM D7575, ktorá používa ako materiál IČ priepustnú membránu, ktorá extrahuje a zadrží uhľovodíkové zložky a vodnú časť vzorky prepustí. Na stanovenie organickej zložky bol použitý spektrometer PerkinElmer Spectrum Two™ FT-IR. Použitie tejto metódy sa ukázalo ako ekonomické, s ľahkou implementáciou do praxe a navyše v súlade s ekologickými princípmi EPA.

Analýza laktózy v mliečnych produktoch a syre pomocou HPLC s RI detekciou

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Uhľohydráty sú jedným z dôležitejších zdrojov energie v potrave. Kľúčové potraviny obsahujúce uhľohydráty zahŕňajú cereálie, ovocie, zeleninu, cukrové plodiny a mliečne produkty. Obzvlášť laktóza, tiež označovaná ako mliečny cukor, je primárny uhľohydrát prítomný v mliečnych produktoch. Globálne je analýza laktózy nesmierne dôležitá kvôli množstvu jedincov trpiacich laktózovou intoleranciou. Táto intolerancia je najčastejšie spôsobená nedostatkom enzýmu laktázy. Dôsledkom tohto nedostatku je, že laktóza nemôže byť dostatočne v tele metabolizovaná, čo vedie k viacerým symptómom, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie. Práca prezentovaná v tomto článku ukazuje metódu použitú na rutinnú prípravu vzorky a kvantitatívne stanovenie laktózy v syroch mozzarella a ricotta a v mlieku. Metóda bola realizovaná pomocou Altus™ HPLC systém s detektorom indexu lomu (RI), ktorý je obzvlášť efektívny pri analýze analytov s nízkou alebo žiadnou UV absorpciou, ako mnohé potravinové cukry.

Search