Kde pôsobíme

Naša spoločnosť pôsobí dlhodobo na slovenskom trhu ako výhradné zastúpenie spoločnosti PerkinElmer v oblasti špičkových laboratórnych a diagnostických technológií. Okrem toho sa zameriavame aj na vývoj a implementáciu v oblasti IT, digitalizácie a automatizácie procesov.

Digitalizácia v zdravotníctve

Digitalizácia zdravotníctva zlepšuje prístup, efektivitu a kvalitu zdravotnej starostlivosti a zároveň znižuje náklady spojené s poskytnutím základného vyšetrenia pacienta. Sústreďujeme sa na vývoj a implementáciu digitálnych nástrojov a technológií, ako sú elektronické zdravotné záznamy (EHR), telemedicína, virtuálne zdravotné platformy, mobilné aplikácie a analytické nástroje. Taktiež tu vidíme aj možnosť poskytovať rýchle, kvalitné informácie pre štatistické potreby za účelom vyhodnocovania celospoločenských ukazovateľov v oblasti zdravotníctva (napr. počet a vývoj nádorových ochorení spoločnosti ohľadom na rod, vek) a tak prispieť i k udržaniu zdravej spoločnosti a efektívne poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Laboratórne technológie a biotechnológie

Predstavujú neoddeliteľnú súčasť vývoja digitalizácie v zdravotníctve. Taktiež v súčasnosti je biotechnológia dynamicky sa rozvíjajúca oblasť využívaná skoro v každom priemyselnom odvetví vrátané zdravotníctva, resp. medicíny.

V rámci tejto oblasti sa úspešne venujeme implementácii najmodernejších technologii značky Revvity, ktoré majú ako špička v tejto oblasti potenciál zlepšiť včasnú diagnostiku genetických a metabolických ochorení prostredníctvom automatizovaných procesov a robotizácie, a to ohľadom na najnovšie trendy v danom sektore a ich spracovanie, poprípade vylepšenie v rámci výskumno-vývojových aktivít spoločnosti.

Chemicko-technologický priemysel

V chemicko-technologickom priemysle je naša spoločnosť už vyše 25 rokov v spolupráci so značkou PerkinElmer špičkou v zavádzaní procesov a technológii v oblasti Quality Assurance, ktoré prispievajú k urýchleniu a skvalitneniu výroby, ako aj k šetreniu výrobných nákladov a surovín. Naším cieľom v tejto oblasti je zabezpečiť maximálny výstup pri minimálnych vstupoch surovín, a tak prispieť aj k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie a tým aj k udržateľnému rozvoju.

Naše úspešné projekty

Máte záujem o podobnú realizáciu?

Implementácia automatizovanej linky pre Skríningové centrum novorodencov DFNsP v Banskej Bystrici a jej následné napojenie na nemocničný LIMS

Banská Bystrica

Vývoj NIS (Intramed) na spracovanie PAX záznamov pre polikliniku Novamed s.r.o., ktorý umožňuje každodenný chod polikliniky do dnes

Banská Bystrica

Vývoj a implementácia LIMS pre Celně technickú laboratoř (CTL), Generální ředitelství cel ČR, ako klient-server, aplikácie a následne jej úspešná transformácia aplikácie do nových technológii a webového prostredia v súlade so zachovaním požiadaviek zákazníka

Česká republika